มีอะไรใน ม.44 ที่ให้ กสทช.จัดการวิทยุโดยไม่มีความผิด

14-07-59

จากคำสั่ง คสช. ใช้ ม.44 ให้ความคุ้มครอง กสทช.
ประกาศเมื่อ 13 ก.ค.59 สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. กสทช.เข้าควบคุมดูแลมิให้มีการเสนอข้อมูลข่าวสาร หรือการออกอากาศ
   (สั่งปิดชั่วคราว ถาวร เตือน ระงับ ) ได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง
   ทางอาญา และทางวินัย (แปลว่า กสทช.ทำได้ทันที)
2.อะไรบ้างที่ กสทช.จะดำเนินการกับวิทยุกระจายเสียง ตามคำสั่งนี้
   2.1 ทุกเรื่องที่ไปละเมิด MOU ที่ทำไว้กับ ทหาร (ก่อนที่เขาจะให้
ออกอากาศ…คงจำกันได้)

   2.2 ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระ ที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครอง
      ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มี
ผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน

   2.3 แต่ กสทช.จะต้องกระทําการไปตามอํานาจหน้าที่โดยสุจริต ไม่เลือก
ปฏิบัติ
และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจําเป็น
   2.4 คำสั่งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย
จากทางราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่

oaa7adl4j434xcjgoc6-o
สรุปก็คือ อย่าไปจัดรายการทางการเมือง ไปวิจารณ์การเมือง
ดีที่สุด เปิดเพลง
โฆษณา ประกอบสัมมาอาชีพ เหมือนเดิม
เวลา คสช.เขาให้ถ่ายทอดอะไร
ขอความร่วมมืออะไร
ก็จงรีบให้ความร่วมมือ จะปลอดภัยที่สุด อย่าลืมนะ

พวกเราเป็นสื่อ ชั้น 2 มีเพียง ใบทดลองออกอากาศ
(ไม่ใช่ใบจริง)
อย่าไปแหลมหน้า (เสนอหน้า)
ทำเหมือนเดิมที่เคยทำตามปกติซึ่งไม่มีอะไรน่าตกใจ

นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
นายก สค.สช