ดร.ทองหล่อ...ผุดหลักสูตรผู้ประกอบการมืออาชีพดันให้ทุกสถานีอยู่ได้ มีกำไร เป็นปากเสียงของประชาชน

แบบง่ายต่อการพิมพ์

        ดร.ทองหล่อ...ผุดหลักสูตรผู้ประกอบการมืออาชีพดันให้
ทุกสถานีอยู่ได้ มีกำไร เป็นปากเสียงของประชาชน

          หลังเป็น หจก.และ บริษัทจำกัด จัดโครงการสร้างงานโฆษณาทาง
วิทยุกระจายเสียงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ผู้เข้าร่วมต้องเป็นนักธุรกิจ
มืออาชีพ ไม่ใช่แค่นักพูด นักโฆษณา สถานีต้องอยู่ได้ด้วย

          จากการเปิดเผยของ ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม กรรมการสภาเครือข่าย
สื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)ด้านการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา
ถึงโครงการเร่งด่วนจากสถานการณ์การปรับตัวของกลุ่ม ผู้ประกอบการวิทยุ
กระจายเสียงตามหลักเกณฑ์ใหม่ของ กสทช. ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเลือกที่เป็น
วิทยุธุรกิจ โดยไปจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด แล้วยื่นขอ
ทดลองออกอากาศกับ กสทช. ตนในฐานะที่เคยผ่านการเป็นผู้บริหารธุรกิจ และ
ก่อนจบปริญญาเอกก็เรียนปริญญาโทรการบริหารธุรกิจ (MBA) จึงเข้าใจว่าการทำ
ธุรกิจแบบมืออาชีพในรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด คงไม่ใช่เพียงแต่
ในนามนิติบุคคลเท่านั้น เพราะยังมีกฎหมายสรรพากรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ต้อง
จัดทำบัญชีและเสียภาษีให้ถูกต้อง สำคัญที่สุดคือผลประกอบการก็ต้องคุ้ม
กับที่ลงทุน ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการใหม่ๆ ที่ยังไม่เป็นมืออาชีพก็ควรที่จะ
แสวงหาพันธมิตรทางการค้าแสวงหาความรู้ แสวงหาเครือข่าย ที่จะช่วย
เกื้อหนุนให้ธุรกิจของตนเองประสบความสำเร็จด้วย

            ดร.ทองหล่อ กล่าวต่อไปว่าจากสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้ประกอบการวิทยุธุรกิจก็คือการดำเนินธุรกิจที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในที่สุดก็คือต้องปิดตัวเองไปโดยปริยาย  เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะ
เข้าร่วมโครงการ “ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงมืออาชีพ” ที่มี
ลักษณะเป็นธุรกิจ SME ตนจึงจะดำเนินการประสานงานขอรับข้อมูล
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ New Entrepreneur Creation (NEC)
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค์
ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการวิทยุธุรกิจและจะดำเนินการ
ประสานขอดำเนินจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงที่
สนใจเข้าอบรมในเร็ว ๆ นี้ โดยเราจะขอปรับหลักสูตรและเนื้อวิชาการ
ให้สอดคล้องกับธุรกิจด้านวิทยุกระจายเสียงเป็นหลัก ดร.ทองหล่อ
กล่าวสรุป

           ข้อมูลเพิ่มเติมจากโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
New Entrepreneur Creation (NEC) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
มีวัตถุประสงค์โดยสรุปคือ เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ เพื่อ
เพิ่มความ เข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก)
ให้อยู่รอดและรักษาสภาพการจ้างงาน  โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ
ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปีที่ผ่านมาแต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็งจำเป็น
ต้องได้รับความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและ
ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมี
เนื้อหาวิชาการของโครงการ NEC  ดังนี้

Module

ชื่อหมวดวิชา

จำนวนชั่วโมง

1

นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs


} 60 ชม.

2

ปฐมนิเทศ/การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการใหม่การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ (เน้นไปที่อุปนิสัยของนักธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จ ตัวอย่างของนักธุรกิจสื่อสารมวลชนที่ประสบความสำเร็จ โอกาสของธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง ช่องทางการหาโฆษณา การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ )

3

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (จะมีผลอย่างไรกับธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียง และจะเข้าไปแสวงหาธุรกิจต่อยอดจาก AEC)

4

การบริหารจัดการด้านการตลาดและเทคนิคการขาย/บริการ (ความรู้และช่องทางด้านการตลาดและเทคนิคการขาย (การหาสปอนเซอร์) การขายสินค้า และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

5

การจัดการด้านการผลิตหรือบริการ (หลักการผลิตรายการให้น่าฟัง น่าสนใจ แบบมืออาชีพ นำเสนอตัวอย่างนักจัดรายการมืออาชีพ)

6

การบริหารองค์กร บุคลากรและความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ความรู้ด้านการบริหารคน บริหารงาน ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะ)

7

การบริหารการเงินการอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน (ความรู้ด้านการบิหารเงินและแหล่งทุนเพื่อการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ)

8

ถ่ายทอดความรู้การวางแผนธุรกิจ (การจัดทำแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ)

9

การเพิ่มทักษะการประกอบการด้วยการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคและ หรือการปรึกษาแนะนำเพื่อเสริมศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจแนะนำเกี่ยวกับการผลิต/การบริการ/การหาช่องทางการตลาด (เน้นให้คำปรึกษาถึงธุรกิจวิทยุกระจายเสียง)

18 ชม.

10

ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจ (ศึกษาดูงานสถานีวิทยุหลักเช่น อสมท.หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงอื่น ๆ ที่น่าสนใจ)

6 ชม.

11

การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ (เป็นกิจกรรมสัมมนาพร้อมนำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสียง)

12 ชม.

รวม

114 ชม.

             หมายเหตุ......ตัวอักษรสีดำเป็นเนื้อหาเดิมของโครงการ ตัวอักษร
สีฟ้าเป็นเนื้อหาวิชาการและกิจกรรมที่จะเพิ่มเติมในหลักสูตรนี้โครงการนี้เมื่อ
ผ่านการอนุมัติจากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรรม แล้ว จะแจ้งให้ผู้สนใจ
สมัครเข้าอบรมในทันที

ข่าวประจำวัน