มติสงฆ์จากจตุรทิศ 2,000 รูป ลงนิคคหกรรมคว่ำบาตร พ.อ.ดร.นที กุศลรัตน์ กรณีออกหลักเกณฑ์ 500 วัตต์ เสาสูง 60

แบบง่ายต่อการพิมพ์

 

          มติสงฆ์จากจตุรทิศ 2,000 รูป ลงนิคคหกรรมคว่ำบำตร พ.อ.ดร.นที กุศลรัตน์
กรณีออกหลักเกณฑ์ 500 วัตต์ เสาสูง 60 ทำให้วิทยุของวัดโดนด้วย หลวงปู่บุญมี
ประธานสงฆ์ ลงนามลั่นขอติดคุกเพียงผู้เดียว

             เมื่อ 2 พ.ย.55 ได้มีประกาศมติสงฆ์ เรื่อง ลงนิคคหกรรมคว่ำบาตรผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน กสทช.
ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีสาระสำคัญความว่า...  ให้สงฆ์พึงลงนิคคหกรรมประณาม
พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ด้วยการประกาศสงฆ์กล่าวโทษ และคว่ำบาตรแก่เขาด้วยญัติติทุติยกรรม ตามพระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก จุลวรรค เรื่องเจ้าวัฑฒะลิจฉวี โดยพระวินัยท่านห้ามมิให้ภิกษุทั้งหลายคบด้วย มิให้รับบิณฑบาต
มิให้รับนิมนต์ มิให้รับไทยธรรมของเขา อรรถกถาจารย์ยังกล่าวด้วยว่า หากภิกษุรูปใดละเมิดควรลงโทษได้
โดยฐานสมคบกับคฤหัสถ์ด้วยการสมคบอันไม่สมควร  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากประกาศ กสทช.ให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่
ที่ให้บรรดาวิทยุชุมชนทั้งหลายต้องไปขอทดลองประกอบกิจการใหม่และต้องมีกำลังส่ง 500 วัตต์ เสาสูง 60 เมตร
รัศมีการออกอากศ 20 กิโลเมตร  นอกจากนี้คณะสงฆได้ระบุในมติว่าเป็นการเขียนขึ้นจากความคิดปรุงแต่งของ
ผู้มีกิเลสจึงเห็นผิดเป็นชอบได้ เมื่อสงฆ์คว่ำบำตรแก่ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ แล้ว ประกาศหรือคำสั่งใดๆ ของเขาถือ
เป็นคำสั่งของโมฆบุรุษ ไม่มีผลต่อสงฆ์และทรัพยสิทธิทั้งปวงของสงฆ์ จนกว่าเขาจะรู้สึกผิด กลับประพฤติตัว
เป็นคนดี  (อ่านมติสงฆ์ เรื่อง ลงนิคคหกรรมคว่ำบาตร...คลิ๊ก)

 

ข่าวประจำวัน