เป็นวิทยุธุรกิจไม่ง่ายอย่างที่คิด

แบบง่ายต่อการพิมพ์


"บทความน่ารู้..สู่คนหลังไมค์"
 โดย..DJ.เฒ่า


เป็นวิทยุธุรกิจไม่ง่ายอย่างที่คิด
บทความโดย ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม กรรมการ สค.สช.

               วันที่ 26  ต.ค.55  ผมได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ของ กสทช. เพื่อขอทราบข้อมูลในการดำเนินการ
ตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ที่ กสทช. ประกาศใช้ไปเมื่อ 20 ก.ย.55 ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่า ตั้งแต่ 
20 ก.ย.55   ยังไม่เคยมีใครเข้ามาสอบถามและขอคำปรึกษาในเรื่องนี้เลย ผมเป็นคนแรกที่เข้าไปจึงได้รับ
การต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ กสทช.เตรียมไว้ให้คำแนะนำ และจะชี้แจงกระบวนและขั้นตอนให้
อย่างละเอียด  โดยเฉพาะการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ

            ได้ความว่าตอนนี้ด้านเทคนิค กสทช. ยังไม่ได้เร่งรัดอะไรมากนักในการที่จะให้เอาเครื่องส่งไปเสีย
ค่าปรับ (ประมาณ 500  บาท) ยังไม่เร่งรีบให้เอาเครื่องส่งไปตรวจ  (ประมาณ 5,000 ตรวจได้ 2 ครั้ง )
เพราะทาง กสทช.กำลังเตรียมความพร้อม และจัดฝึกอบรม หลักสูตร การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ ที่จะรองรับในเรื่องนี้อยู่ แต่ก็มีบางคน
เอามาตรวจแล้วก็ต้องเอากลับไปแก้ไขเพราะไม่ผ่าน  90%  และต้องทิ้งเครื่องไว้รอคิวตรวจหลายวัน  
และถ้าใครใจร้อนจะนำเครื่องมาตรวจที่ กสทช.(กทม) ต้องติดต่อจองคิวนัดวันเวลาไว้ก่อน  จะได้ไม่เสียเวลา
ครับ ( กสทช .ชั้น-5 ตึก )

             ภายในเน้นเรื่องกระบวนการต่อใบทดลองออกอากาศให้ครบถ้วนก่อน คือ 120 วัน นี้  เรื่องที่เน้น
และสำคัญเป็นอันดับ  1 กสทช.

             1.บริการชุมชน ต้องเป็นมูลนิธิ สมาคม นิติบุคคล หรือกลุ่มคนไม่น้อยกว่า 5 คน ค่าธรรมเนียม
ดำเนินการ 500 บาท ห้ามหารายได้จากการโฆษณา แต่อาจมีรายได้จาก การบริจาค การอุดหนุน เท่านั้น

                2.บริการสาธารณะ ต้องเป็นนิติบุคคล กระทรวง ทบวง กรม องค์การปกครองท้องถิ่น สมาคม
มูลนิธิสถาบันอุดมศึกษาจะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการหารายได้โดยการโฆษณาหรือ
เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และสมาคม มูลนิธิ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
ทั้งทางตรงทางอ้อม ค่าธรรมเนียมดำเนินการ 2,000 บาท

                3.วิทยุชุมชนธุรกิจ  (ต้องเป็นนิติบุคคล ) และเจ้าของสถานีฯ  ต้องถือหุ้นหนึ่งใน  3 และที่ตั้ง
นิติบุคคลอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการ (จะเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนก็ได้) ค่าธรรมเนียมดำเนินการ
10,000 บาท  โฆษณาได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12 นาทีครึ่ง  โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้ว
ต้องไม่เกินชั่วโมงละ  10 นาที

            สรุป ทั้ง 3  ประเภท เมื่อยื่นเอกสาร แล้วทาง กสทช. จะออกเอกสารเป็นหลักฐานให้ก่อน 1 ฉบับ 
หลังจากนั้นรอตรวจสอบ คุณสมบัติและเอกสารประกอบประมาณ 30  วัน ถ้าผ่าน กสทช. ก็จะส่งใบอนุญาต
ทดลองออกอากาศมาให้ใช้ได้  300 วัน( ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนจะมีหนังสือแจ้ง) สำหรับสถานีที่ผ่านแล้ว  
จะต้องปฏิบัติตามประเภทของใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด เช่น ถ้าเลือกประเภทบริการชุมชน และบริการ
สาธารณะ ก็ห้ามโฆษณาโดยทันทีที่ได้รับใบอนุญาตถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด ออกอากาศไม่ถูกต้องตรงตาม
ประเภทของใบอนุญาตฯ

 

           สำหรับกลุ่มที่คาดว่าจะไปขอใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมากที่สุดคือ กลุ่มวิทยุธุรกิจ 
ซึ่งก็มีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันต่อไปว่า การเป็นนิติบุคคลคือต้องไปจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือ บริษัท มีขั้นตอนกระบวนการดำเนินการอย่างไร เรื่องนี้ในขั้นต้นคงไม่ยากเย็นอะไรต้องการจะเป็น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัท ก็ไปยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดได้เลย  เมื่อได้
ใบจัดตั้งมาแล้วก็เอาประกอบหลักฐานขอทดลองออกอากาศเป็นวิทยุธุรกิจ เท่านี้ก็จบอย่างนั้นหรือ...คงไม่ 

           เมื่อเป็น หจก.หรือบริษัทแล้ว ก็ไปถึงขั้นการดำเนินธุรกิจว่าเราจะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางใด รับแต่
โฆษณาหรือว่าจะขายสินค้าอะไรบ้างในสถานีของเราก็ต้องมาว่ากันให้ชัดเจน และที่เกี่ยวข้องมาก ๆ ก็คือ
หลักฐานการซื้อ การขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมยื่นบัญชีงบดุลรายปี และเสียภาษีให้ถูกต้อง
ทั้งภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม งานนี้คงไม่หมูเหมือนอย่างเคยคือมีเครื่องส่ง มีไมค์ มีเจ้าของคนเดียวก็ออก
อากาศได้ รายรับรายจ่ายก็ว่ากันแบบหมูไปไก่มา คงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับ 

          อีกเรื่องที่เป็นห่วงมากๆ ก็คือการดำเนินธุรกิจของแต่ละสถานีจะไปรอดหรือไม่?  ถ้ารอรับแต่ค่าโฆษณา
เพียงอย่างเดียวจะหามาจากไหน กระบวนการนี้ผมได้เสนอกรรมการ สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชน (สค.สช.)
ว่าสมควรที่จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับสมาชิกของเรา โดยเปิดอบรมหลักสูตร MINI. MBA ให้ที่มหาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
โดยเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้แบบต่อยอดหลังได้รับใบทดลองออกอากาศชั่วคราวรอบใหม่นี้เช่น
วิทยากรจาก กสทช.บรรยายเรื่องทิศทางการประมูลคลื่นความถี่ตามแผนแม่บท  เชิญวิทยากรจากระทรวงพาณิชย์
มาพูดเรื่องการดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทจำกัด ในส่วนของ สค.สช. ก็ว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงาน สถานีวิทยุ
ธุรกิจให้มีกำไร และประสบความสำเร็จ อย่างเป็นเลิศ 

          เรื่องนี้ผมจะเข้าไปปรึกษาท่านอธิการบดี ม.อีสเทิร์นเอเชีย เพื่อขอใช้สถานที่ ห้องอบรม-อาหารฯ และวุฒิบัตร
ที่จะมอบให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตร  MINI MBA ในเร็ว ๆ นี้ เพราะผมเชื่อว่าการเป็นวิทยุธุรกิจไม่ง่ายอย่างที่คิด...แน่นอน..ครับ..

 

                                               ------------------------------------------------------------------

ข่าวประจำวัน