เปิดรหัสแล้ว 222 ราย จัดติวเข้มเปิดศูนย์ประกันภัย ในโครงการแฟนเพลงอุ่นใจประกันภัยกับ ดี.เจ.

แบบง่ายต่อการพิมพ์


        เปิดรหัสแล้ว 222 ราย จัดติวเข้มเปิดศูนย์ประกันภัยในโครงการ"แฟนเพลง
อุ่นใจประกันภัยกับ ดี.เจ."

          จากการเปิดเผยของ นายไพโรจน์ กระทุ่มทองเลิศ กรรมการ สค.สช.ด้านบริหารธุรกิจและกิจการ
พิเศษ เปิดเผยถึงการอนุมัติรหัส (code)ให้กับสมาชิกในโครงการแฟนเพลงอุ่นใจทำประกันภัยกับ ดี.เจ.
พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันภัย PA มูลค่า 1 ล้านให้กับเจ้าของสถานีทุกคน  สำหรับใบสมัครที่ส่งเข้ามา
ตอนนี้มีกว่า 500 คน สามารถออกรหัสให้แล้ว 222 คน และเปิดศูนย์ขึ้นป้ายไปแล้ว 58 ราย โดยมีเป้าหมาย
เปิดศูนย์ให้ได้ 500 แห่งทั่วไทยภายในปี 2555 และ 3,000 แห่งในปี 2556 ยอดเบี้ยประกันภัยจากโครงการ
นี้ในปี 2556 จำนวน 500 ล้าน ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมาก เพราะเพียง 3 เดือนยอดเบี้ยจากโครงการนี้โตขึ้น
100 % ทุกเดือน  สำหรับรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรหัสแล้วมีดังนี้  

             

.

AGENTMAST ชื่อ-สกุล Counter COUNTER DESC จังหวัด  

.

AA01-01640/1 จิราภรณ์ พุ่งมณีสกุล 00352 จิราภรณ์ พุ่งมณีสกุล [A] จังหวัดตรัง  

.

AA02-01930 เอกศิริ สุระตโก 00541 เอกศิริ สุระตโก [A] จังหวัดสงขลา  

.

AA02-02011 นวปฎล เงินไกร 00606 นวปฎล เงินไกร [A] จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

.

AA02-02105 พิมพ์กมน พรอัครอุดมสิน 00685 พิมพ์กมน พรอัครอุดมสิน [A] จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

.

AA02-02107 ภานุวัชร ฝ่ายบุตร 00687 ภานุวัชร ฝ่ายบุตร [A] จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

.

AA02-02154 สุชัญญา พชรจิรธร 00733 สุชัญญา พชรจิรธร [A] จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

.

AA02-02127 สายัณห์ ปรงแก้ว 00706 สายัณห์ ปรงแก้ว [A] จังหวัดสงขลา  

.

AA02-02128 ธนกฤต ยมสังข์ 00707 ธนกฤต ยมสังข์ [A] จังหวัดนครศรีธรรมราช  

.

AA02-02141 พชร สุวรรณบุญเพ็ง 00720 พชร สุวรรณบุญเพ็ง [A] จังหวัดชุมพร  

.

AA02-01107/1 วนิดา ขยัน 00042 วนิดา ขยัน [A] จังหวัดเชียงใหม่  

.

AA02-01945 อดุลย์ สุวัตธิกะ 00553 อดุลย์ สุวัตธิกะ [A] จังหวัดพิษณุโลก  

.

AA02-01949 ทินกร หลั่งเพชร 00509 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ [A] จังหวัดพิษณุโลก  

.

AA02-02106 กนก เปล่งศรีงาม 00686 กนก เปล่งศรีงาม [A] จังหวัดชัยนาท  

.

AA02-02112 บุญช่วย อุทัยธรรม 00692 บุญช่วย อุทัยธรรม [A] จังหวัดอุตรดิตถ์  

.

AA02-02267 ชัยณรงค์ โฉมศรี 00833 ชัยณรงค์ โฉมศรี[A] จังหวัดอุทัยธานี  

.

AA02-01124/1 ศิริวัฒน์ จันต๊ะ 00053 ศิริวัฒน์ จันต๊ะ [A] จังหวัดเชียงใหม่  

.

AA02-01931 วรัญญา ดวงแก้ว 00542 วรัญญา ดวงแก้ว [A] จังหวัดเชียงใหม่  

.

AA02-01994 สมนึก มาดีคาน 00592 สมนึก มาดีคาน [A] จังหวัดพะเยา  

.

AA02-02047 ศิรวาณิชย์ คิดดี 00639 ศิรวาณิชย์ คิดดี [A] จังหวัดพะเยา  

.

AA02-02048 พวงพยอม หลวงเทพ 00640 พวงพยอม หลวงเทพ [A] จังหวัดน่าน  

.

AA02-02049 ประทีป แซ่เฮ้ง 00641 ประทีป แซ่เฮ้ง [A] จังหวัดเชียงราย  

.

AA02-02109 เวียง ปัญญาอุด 00689 เวียง ปัญญาอุด [A] จังหวัดน่าน  

.

AA02-02113 อำพร กาละพวก 00693 อำพร กาละพวก [A] จังหวัดพะเยา  

.

AA02-02114 สินสวัสดิ์ วิจิตรปฐมกุล 00694 สินสวัสดิ์ วิจิตรปฐมกุล [A] จังหวัดเชียงราย  

.

AA02-02115 สมศักดิ์ เจาะบำรุง 00695 สมศักดิ์ เจาะบำรุง [A] จังหวัดพะเยา  

.

AA02-02116 สงกรานต์ เจนใจ 00696 สงกรานต์ เจนใจ [A] จังหวัดพะเยา  

.

AA02-02117 สกลวัฒน์ บังกุล 00697 สกลวัฒน์ บังกุล [A] จังหวัดน่าน  

.

AA02-02118 ศิวากร สมนาม 00698 ศิวากร สมนาม [A] จังหวัดแพร่  

.

AA02-02126 ปิติภาคย์ ปิ่นรอด 00705 ปิติภาคย์ ปิ่นรอด [A] จังหวัดลำพูน  

.

AA02-02129 กฤติเดช อารยิกานนท์ 00708 กฤติเดช อารยิกานนท์ [A] จังหวัดตาก  

.

AA02-02133 สุรกิจ ใสเหมือนแก้ว 00712 สุรกิจ ใสเหมือนแก้ว [A] จังหวัดแพร่  

.

AA02-02140 สุรพงษ์ อภิรักษ์เมธากุล 00719 สุรพงษ์ อภิรักษ์เมธากุล [A] จังหวัดกำแพงเพชร  

.

AA02-02155 กฤษณัฎฐ์ คำแปงตัน 00734 กฤษณัฎฐ์ คำแปงตัน [A] จังหวัดน่าน  

.

AA02-02156 เรืองศักดิ์ ทับทิม 00735 เรืองศักดิ์ ทับทิม [A] จังหวัดสุโขทัย  

.

AA02-02157 คุณวุฒิ ปาลสวัสดิ์ 00736 คุณวุฒิ ปาลสวัสดิ์ [A] จังหวัดสุโขทัย  

.

AA02-02163 ภาณิตา จันทกลม 00741 ภาณิตา จันทกลม [A] จังหวัดชัยนาท  

.

AA02-02206 วรภพ อินยา 00778 วรภพ อินยา [A] จังหวัดน่าน  

.

AA02-02231 ลัดดา พลบุตร 00802 ลัดดา พลบุตร [A] จังหวัดอุทัยธานี  

.

AA02-02257 ชาตรี บางบุญฤทธิ์ 00823 ชาตรี บางบุญฤทธิ์ [A] จังหวัดอุทัยธานี  

.

AA02-01329/1 สมยุช กูแดหวา 00148 สมยุช กูแดหวา [A] จังหวัดกระบี่  

.

AA02-02181 สันต์ วรรณวิชัยกุล 00756 สันต์ วรรณวิชัยกุล [A] จังหวัดภูเก็ต  

.

AA02-02182 เทพสกุล เขียวเจริญ 00757 เทพสกุล เขียวเจริญ [A] จังหวัดพังงา  

.

AA02-01891 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ 00509 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ [A] จังหวัดพิษณุโลก  

.

AA02-01909 กัลยา ประสมพงษ์ 00527 กัลยา ประสมพงษ์ [A] จังหวัดนนทบุรี  

.

AA02-02150 สมยศ วงค์กำภู 00729 สมยศ วงค์กำภู [A] จังหวัดฉะเชิงเทรา  

.

AA02-02158 ซากิรีน บุญมาเลิศ 00737 ซากิรีน บุญมาเลิศ [A] จังหวัดฉะเชิงเทรา  

.

AA02-01911 เจษฎาภรณ์ ประสมสาสตร์ 00523 เจษฎาภรณ์ ประสมสาสตร์ [A] จังหวัดจันทบุรี  

.

AA02-01943 เบญจพล เนินริมหนอง 00551 เบญจพล เนินริมหนอง [A] จังหวัดจันทบุรี  

.

AA02-01947 สนิทเธอ วิถีธรรม 00554 สนิทเธอ วิถีธรรม [A] จังหวัดจันทบุรี  

.

AA02-01915 ธนพภณ ปิ่นชัยโย 00529 ธนพภณ ปิ่นชัยโย [A] จังหวัดสระบุรี  

.

AA02-01952 สายัณห์ เทียนพงศกร 00558 สายัณห์ เทียนพงศกร [B] จังหวัดสระบุรี  

.

AA02-01953 จำรัส วิมล 00559 จำรัส วิมล [B] จังหวัดสระบุรี  

.

AA02-01954 ศรธน หงษ์เตาปูน 00560 ศรธน หงษ์เตาปูน [B] จังหวัดสระบุรี  

.

AA02-01955 ประทวน เปล่งปลั่ง 00561 ประทวน เปล่งปลั่ง [B] จังหวัดสระบุรี  

.

AA02-01956 สมบัติ ท้าวครุฑ 00562 สมบัติ ท้าวครุฑ [B] จังหวัดสระบุรี  

.

AA02-01976 อนุสรณ์ ตันทางกูล 00576 อนุสรณ์ ตันทางกูล [B] จังหวัดสระบุรี  

.

AA02-01919 ศรุต เลี่ยวไพโรจน์ 00532 ศรุต เลี่ยวไพโรจน์ [A] จังหวัดสระบุรี  

.

AA02-01920 สมศักดิ์ อรหันตา 00533 สมศักดิ์ อรหันตา [A] กรุงเทพมหานคร

.

AA02-01921 ชุติมันต์ บุญฤทธิ์ 00534 ชุติมันต์ บุญฤทธิ์ [A] จังหวัดฉะเชิงเทรา  

.

AA02-01957 นุกูล แหยมเปรมศรี 00563 นุกูล แหยมเปรมศรี [B] จังหวัดสมุทรปราการ  

.

AA02-01922 ณรงค์พล แก้วสาร 00535 ณรงค์พล แก้วสาร [A] จังหวัดสระบุรี  

.

AA02-01948 สุธาสินี ธนาภรณ์รัตนผล 00555 สุธาสินี ธนาภรณ์รัตนผล [A] กรุงเทพมหานคร  

.

AA02-02102 ธนภัทร เพิ่มพูล 00682 ธนภัทร เพิ่มพูล [A] จังหวัดปราจีนบุรี  

.

AA02-02103 อรนุช สัมนา 00683 อรนุช สัมนา [A] จังหวัดปราจีนบุรี  

.

AA02-02149 เฉลิม เกียรติบรรจง 00728 เฉลิม เกียรติบรรจง [A] จังหวัดปราจีนบุรี  

.

AA02-02151 ชุติเดช เนื่องจากอยู่ 00730 ชุติเดช เนื่องจากอยู่ [A] จังหวัดปราจีนบุรี  

.

AA02-02152 เสวก หระทึก 00731 เสวก หระทึก [A] จังหวัดปราจีนบุรี  

.

AA02-02153 เลิศฤทธิ์ วินุราช 00732 เลิศฤทธิ์ วินุราช [A] จังหวัดปราจีนบุรี  

.

AA02-02175 ชนพล ติบรรณ์ 00750 ชนพล ติบรรณ์ [A] จังหวัดปราจีนบุรี  

.

AA02-02203 บรรจง ตะเพียรทอง 00775 บรรจง ตะเพียรทอง [A] จังหวัดปราจีนบุรี  

.

AA02-02204 ธัญวรัตม์ มลิวัลย์ 00776 ธัญวรัตม์ มลิวัลย์ [A] จังหวัดปราจีนบุรี  

.

AA02-02205 ศุภิสรา บรมสุข 00777 ศุภิสรา บรมสุข [A] จังหวัดปราจีนบุรี  

.

AA02-02208 นเรนทร์ ผุยเคน 00780 นเรนทร์ ผุยเคน [A] จังหวัดฉะเชิงเทรา  

.

AA02-02119 ทักษิณ เหล็กเพชร 00699 ทักษิณ เหล็กเพชร [A] จังหวัดระยอง  

.

AA02-02123 วันพิพัฒน์ คมภักดี 00702 วันพิพัฒน์ คมภักดี [A] จังหวัดสระบุรี  

.

AA02-02131 อัฑฒกร โกมลสุบิน 00710 อัฑฒกร โกมลสุบิน [A] จังหวัดสระบุรี  

.

AA02-02135 เพชรพลอย ไพรสัณฑ์ 00714 เพชรพลอย ไพรสัณฑ์ [A] กรุงเทพมหานคร  

.

AA02-02137 เจริญ เหรียญทอง 00716 เจริญ เหรียญทอง [A] จังหวัดฉะเชิงเทรา  

.

AA02-02138 สำเภา บุญเปี่ยม 00717 สำเภา บุญเปี่ยม [A] จังหวัดจันทบุรี  

.

AA02-02139 เชาว์ นุสติ 00718 เชาว์ นุสติ [A] จังหวัดจันทบุรี  

.

AA02-02178 ฉลอง บุญชู 00753 ฉลอง บุญชู [A] จังหวัดนครนายก  

.

AA02-02246 ปุญญิศา วงศ์พิชิตชัยกุล 00813 ปุญญิศา วงศ์พิชิตชัยกุล [A] กรุงเทพมหานคร  

.

AA02-01923 กิตติพศ หล้าติ๊บ 00536 กิตติพศ หล้าติ๊บ [A] จังหวัดอุตรดิตถ์  

.

AA01-01833/1 ศิริพร เหนือโชติ 00475 ศิริพร เหนือโชติ [A] จังหวัดอำนาจเจริญ  

.

AA02-01932 ประเสริฐ เผ่าพันธ์ 00543 ประเสริฐ เผ่าพันธ์ [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02018 พิชา ชาลี 00612 พิชา ชาลี [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02262 ชนธรรม ฉิมพลี 00828 ชนธรรม ฉิมพลี [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-01944 วีระศักดิ์ สีหบุตร 00552 วีระศักดิ์ สีหบุตร [A] จังหวัดศรีสะเกษ  

.

AA02-01962 ประยูร ใบบัว 00566 ประยูร ใบบัว [A] จังหวัดยโสธร  

.

AA02-02111 เญือนนภา ทองคำใส 00691 เญือนนภา ทองคำใส [A] จังหวัดยโสธร  

.

AA02-02312 ปุณรดา เย็นวัฒนา 00876 ปุณรดา เย็นวัฒนา [A] จังหวัดยโสธร  

.

AA02-02101 ธกร วรรณทวี 00681 ธกร วรรณทวี [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02212 อภิชาติ แสงสว่าง 00784 อภิชาติ แสงสว่าง [A] จังหวัดอำนาจเจริญ  

.

AA02-02213 เสนอ ไชยสงคราม 00785 เสนอ ไชยสงคราม [A] จังหวัดมุกดาหาร  

.

AA02-02273 วิรัช ทองเรือง 00839 วิรัช ทองเรือง [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02277 ธนกฤต รุ่งแสนทวี 00843 ธนกฤต รุ่งแสนทวี [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02282 นฤชา โรจนธนาสาร 00848 นฤชา โรจนธนาสาร [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02284 สมจิตร สุทธิพันธ์ 00850 สมจิตร สุทธิพันธ์ [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02285 เสาวนิต สุทธิพันธ์ 00851 เสาวนิต สุทธิพันธ์ [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02286 สมศักดิ์ โกมลศรี 00852 สมศักดิ์ โกมลศรี [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02287 พิมลชัย ครโสภา 00853 พิมลชัย ครโสภา [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02288 อวยพร ใจหาญ 00854 อวยพร ใจหาญ [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02291 เกรียงไกร นาคสุด 00857 เกรียงไกร นาคสุด [A] จังหวัดอำนาจเจริญ  

.

AA02-02292 กนกศักดิ์ เหมแดง 00858 กนกศักดิ์ เหมแดง [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02293 อิสราวรรณ กันยะกาญจน์ 00859 อิสราวรรณ กันยะกาญจน์ [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02294 ภูมินทร์ วงค์ภูธร 00860 ภูมินทร์ วงค์ภูธร [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02295 อนุวรรธน์ พร้อมพรชัย 00861 อนุวรรธน์ พร้อมพรชัย [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02306 ธนวรรธน์ โพธิบา 00870 ธนวรรธน์ โพธิบา [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02307 สุริยา โง่นสูงเนิน 00871 สุริยา โง่นสูงเนิน [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02310 สิทธิศักดิ์ ประพันธา 00874 สิทธิศักดิ์ ประพันธา [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-02311 ทองคำ บุญอุ้ม 00875 ทองคำ บุญอุ้ม [A] จังหวัดอุบลราชธานี  

.

AA02-01700/1 ชุติกาญจน์ ตระกุลยิ่งเจริญโชค 00387 ชุติกาญจน์ ตระกุลยิ่งเจริญโชค [A] จังหวัดนครราชสีมา  

.

AA02-01918 ศฬส แก้วดี 00531 ศฬส แก้วดี [A] กรุงเทพมหานคร  

.

AA02-02304 อมรินทร์ แฉ่งใจ 00868 อมรินทร์ แฉ่งใจ [A] กรุงเทพมหานคร  

.

AA02-01966 ไพฑูรย์ ขันสุวรรณ์ 00569 ไพฑูรย์ ขันสุวรรณ์ [A] จังหวัดลพบุรี  

.

AA02-01977 จิดาภา อารีรัตโนบล 00577 จิดาภา อารีรัตโนบล [A] จังหวัดลพบุรี  

.

AA02-02007 บุษมงคล อัคติ 00603 บุษมงคล อัคติ [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02008 นิยม แสงจันดา 00604 นิยม แสงจันดา [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02017 ฉัฎชิกา สอรักษา 00611 ฉัฎชิกา สอรักษา [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02021 ทยากร ศรีนูเดช 00616 ทยากร ศรีนูเดช [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02025 วุฒินันท์ เกวียนนอก 00620 วุฒินันท์ เกวียนนอก [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02026 บุญธรรม ผิวรินทอง 00621 บุญธรรม ผิวรินทอง [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02027 เบญจมินทร์ โคตรเวียง 00622 เบญจมินทร์ โคตรเวียง [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02028 สุรพงศ์ ก้านสรรไชย 00623 สุรพงศ์ ก้านสรรไชย [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02029 วรเวช ศิริประเสริฐศรี 00624 วรเวช ศิริประเสริฐศรี [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02030 คง ชนะบุญ 00625 คง ชนะบุญ [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02031 สมจิตร เฟื่องสกุล 00626 สมจิตร เฟื่องสกุล [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02033 ชัยวัฒน์ ถามูลตรี 00628 ชัยวัฒน์ ถามูลตรี [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02034 ยุพาพร ทองใบ 00629 ยุพาพร ทองใบ [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02072 ปภาวดี ทองเรืองรอง 00656 ปภาวดี ทองเรืองรอง [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02174 อาทิตย์ อาษาขันธ์ 00749 อาทิตย์ อาษาขันธ์ [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02214 แสงจันทร์ ฮามพิทักษ์ 00786 แสงจันทร์ ฮามพิทักษ์ [A] จังหวัดขอนแก่น  

.

AA02-02215 นันทวัน เวียงธรรม 00787 นันทวัน เวียงธรรม [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02217 เกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ 00789 เกียรติศักดิ์ พหลภิญโญ [A] จังหวัดขอนแก่น  

.

AA02-02218 บัวผัน โสเพ็ง 00790 บัวผัน โสเพ็ง [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02219 สมหมาย ยะภักดี 00791 สมหมาย ยะภักดี [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02256 ศุภิสรา แทนหลาบ 00822 ศุภิสรา แทนหลาบ [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02259 สังเวียน คำหว้าแก้ว 00825 สังเวียน คำหว้าแก้ว [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02268 รภัสสา เกตุวงศา 00834 รภัสสา เกตุวงศา [A] จังหวัดมหาสารคาม  

.

AA02-02013 ประยูร วรวงศ์วัฒนะ 00607 ประยูร วรวงศ์วัฒนะ [A] จังหวัดนครราชสีมา  

.

AA02-02014 วิมาลย์ สิทธิบุตร 00608 วิมาลย์ สิทธิบุตร [A] จังหวัดขอนแก่น  

.

AA02-02216 ชัญญานุช แก้วสุพรรณ 00788 ชัญญานุช แก้วสุพรรณ [A] จังหวัดขอนแก่น  

.

AA02-02315 วินิจ พิทักษวรรณ 00879 วินิจ พิทักษวรรณ [A] จังหวัดขอนแก่น  

.

AA02-02316 อนุวัฒน์ ศรีเรไร 00880 อนุวัฒน์ ศรีเรไร [A] จังหวัดขอนแก่น  

.

AA02-02020 ธีระชัย กลิ่นหอม 00614 ธีระชัย กลิ่นหอม [A] จังหวัดลพบุรี  

.

AA02-02104 ธนกร นามบุรี 00684 ธนกร นามบุรี [A] จังหวัดอุดรธานี  

.

AA02-02108 นิคม สุจารี 00688 นิคม สุจารี [A] จังหวัดอุดรธานี  

.

AA02-02223 พลสรรค์ เปี่ยมปิติสิริมา 00794 พลสรรค์ เปี่ยมปิติสิริมา [A] จังหวัดอุดรธานี  

.

AA02-02224 ทิพย์วรรณ สาธุพันธ์ 00795 ทิพย์วรรณ สาธุพันธ์ [A] จังหวัดอุดรธานี  

.

AA02-02225 พงษ์ราชา นันทะภา 00796 พงษ์ราชา นันทะภา [A] จังหวัดอุดรธานี  

.

AA02-02226 อรพรรณ ป้องกันภัย 00797 อรพรรณ ป้องกันภัย [A] จังหวัดอุดรธานี  

.

AA02-02227 เกรียงไกร ป้องกันภัย 00798 เกรียงไกร ป้องกันภัย [A] จังหวัดอุดรธานี  

.

AA02-02228 วิทย์สรัช สุจารี 00799 วิทย์สรัช สุจารี [A] จังหวัดอุดรธานี  

.

AA02-02229 ทองสา สุจารี 00800 ทองสา สุจารี [A] จังหวัดบึงกาฬ  

.

AA02-02230 ภูมิศิริ สุจารี 00801 ภูมิศิริ สุจารี [A] จังหวัดอุดรธานี  

.

AA02-02261 ธนกฤต ฤทธิจรจาก 00827 ธนกฤต ฤทธิจรจาก [A] จังหวัดอุดรธานี  

.

AA02-02263 วรรธนะ ทองดี 00829 วรรธนะ ทองดี [A] จังหวัดหนองบัวลำภู  

.

AA02-02289 อนงค์รัตน์ จันทรศิริพุทธ 00855 อนงค์รัตน์ จันทรศิริพุทธ [A] จังหวัดอุดรธานี  

.

AA02-02290 ประภาพร สารีวงษ์ 00856 ประภาพร สารีวงษ์ [A] จังหวัดอุดรธานี  

.

AA02-02124 เวียน สุขติเวชพงศ์ 00703 เวียน สุขติเวชพงศ์ [A] จังหวัดนครพนม  

.

AA02-02132 นิยม ไพรสัณฑ์ 00711 นิยม ไพรสัณฑ์ [A] จังหวัดบุรีรัมย์  

.

AA02-02136 วริศรา ศรีโชติ 00715 วริศรา ศรีโชติ [A] จังหวัดลพบุรี  

.

AA02-02173 ไมตรี ใจดี 00748 ไมตรี ใจดี [A] จังหวัดลพบุรี  

.

AA02-02176 ธนวัตน์ พัฒนพงศ์โสภณ 00751 ธนวัตน์ พัฒนพงศ์โสภณ [A] จังหวัดลพบุรี  

.

AA02-02161 รัตนา พลอยขาว 00739 รัตนา พลอยขาว [A] จังหวัดลพบุรี  

.

AA02-02177 สรวิศิษฎ์ เพ็งสลุง 00752 สรวิศิษฎ์ เพ็งสลุง [A] จังหวัดลพบุรี  

.

AA02-02207 ยุทธนา นามแสน 00779 ยุทธนา นามแสน [A] จังหวัดสกลนคร  

.

AA02-02211 ณัฐวุฒิ พรหมพาน 00783 ณัฐวุฒิ พรหมพาน [A] จังหวัดเลย  

.

AA02-02271 สมชาย วจนะไพบูลย์ 00837 สมชาย วจนะไพบูลย์ [A] จังหวัดสกลนคร  

.

AA02-02274 มีโชค ทุมพลแก 00840 มีโชค ทุมพลแก [A] จังหวัดนครพนม  

.

AA02-02275 อุทัย งับแสนสา 00841 อุทัย งับแสนสา [A] จังหวัดสกลนคร  

.

AA02-02276 พิชัยยุทธ นามแสน 00842 พิชัยยุทธ นามแสน [A] จังหวัดสกลนคร  

.

AA02-02278 คำเฟือน หลวงโป้ 00844 คำเฟือน หลวงโป้ [A] จังหวัดนครพนม  

.

AA02-02279 บุญรัตน์ โล่ห์คำ 00845 บุญรัตน์ โล่ห์คำ [A] จังหวัดบึงกาฬ  

.

AA02-02280 เรืองยศ จันโทศรี 00846 เรืองยศ จันโทศรี [A] จังหวัดขอนแก่น  

.

AA02-02283 สุรพล วารี 00849 สุรพล วารี [A] จังหวัดสกลนคร  

.

AA02-02309 วิชิต สมรฤทธิ์ 00873 วิชิต สมรฤทธิ์ [A] จังหวัดนครพนม  

.

AA02-02305 วดาวรรค์ พงศนันทน์ 00869 วดาวรรค์ พงศนันทน์ [A] จังหวัดชัยภูมิ  

.

AA02-02308 วิชิต เหล็กโชติ 00872 วิชิต เหล็กโชติ [A] จังหวัดชัยภูมิ  

.

AA02-02313 ประยูร ใจเกษม 00877 ประยูร ใจเกษม [A] จังหวัดชัยภูมิ  

.

AA02-01912 ยุพเณศวร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 00525 ยุพเณศวร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม [A] กรุงเทพมหานคร  

.

AA02-01961 อณิศา สุตาวงษ์ 00669 อณิศา สุตาวงษ์ [A] จังหวัดร้อยเอ็ด  

.

AA02-02004 พงษ์ศักดิ์ ปัจจุโส 00600 พงษ์ศักดิ์ ปัจจุโส [A] จังหวัดร้อยเอ็ด  

.

AA02-02005 สีธนู สุ่มมาตย์ 00601 สีธนู สุ่มมาตย์ [A] จังหวัดร้อยเอ็ด  

.

AA02-02006 นิกร ฤทธาพรม 00602 นิกร ฤทธาพรม [A] จังหวัดร้อยเอ็ด  

.

AA02-02012 อารยา การิสุข 00615 อารยา การิสุข [A] จังหวัดร้อยเอ็ด  

.

AA02-02022 สุดารัตน์ จำรัสรักษ์ 00617 สุดารัตน์ จำรัสรักษ์ [A] จังหวัดร้อยเอ็ด  

.

AA02-02023 ทรงฤทธิ์ อนันทวรรณ 00618 ทรงฤทธิ์ อนันทวรรณ [A] จังหวัดร้อยเอ็ด  

.

AA02-02024 อภิวัน รัชนีกรกานต์ 00619 อภิวัน รัชนีกรกานต์ [A] จังหวัดร้อยเอ็ด  

.

AA02-02035 กฤษณะ โคตรพัฒน์ 00630 กฤษณะ โคตรพัฒน์ [A] จังหวัดร้อยเอ็ด  

.

AA02-02036 จำลอง ท้าวบุตร 00631 จำลอง ท้าวบุตร [A] จังหวัดร้อยเอ็ด  

.

AA02-02037 เซ่ง นากอก 00632 เซ่ง นากอก [A] จังหวัดร้อยเอ็ด  

.

AA02-02038 ประเสริฐ จุนทวิเทศ 00633 ประเสริฐ จุนทวิเทศ [A] จังหวัดร้อยเอ็ด  

.

AA02-02134 คำฝั่น วรรณสินธ์ 00713 คำฝั่น วรรณสินธ์ [A] จังหวัดร้อยเอ็ด  

.

AA02-02220 วนัส ฉ่ำมะณี 00792 วนัส ฉ่ำมะณี [A] จังหวัดร้อยเอ็ด  

.

AA02-02015 เสกสรร แสนภูมิ 00609 เสกสรร แสนภูมิ [A] จังหวัดสุรินทร์  

.

AA02-02016 วิษณุ ปรักเจริญ 00610 วิษณุ ปรักเจริญ [A] จังหวัดสุรินทร์  

.

AA02-02281 ดาวเรือง สุ่มมาตย์ 00847 ดาวเรือง สุ่มมาตย์ [A] จังหวัดกาฬสินธุ์  

.

AA02-02019 วชิระ พลตื้อ 00613 วชิระ พลตื้อ [A] จังหวัดกาฬสินธุ์  

.

AA02-02087 จักรินรัชต์ อินทร์แปลง 00671 จักรินรัชต์ อินทร์แปลง [A] จังหวัดกาฬสินธุ์  

.

AA02-02258 วิภานันท์ ดวงชาคำ 00824 วิภานันท์ ดวงชาคำ [A] จังหวัดกาฬสินธุ์  

.

AA02-02260 อรรตพงษ์ อันทะนิล 00826 อรรตพงษ์ อันทะนิล [A] จังหวัดกาฬสินธุ์  

.

AA02-02264 รุ่งนภา อุบลเลิศ 00830 รุ่งนภา อุบลเลิศ [A] จังหวัดกาฬสินธุ์  

.

AA02-02265 รัตนธร พลตื้อ 00831 รัตนธร พลตื้อ [A] จังหวัดกาฬสินธุ์  

.

AA02-02266 ปรียะนาถ อันทะนิล 00832 ปรียะนาถ อันทะนิล [A] จังหวัดกาฬสินธุ์  

.

AA02-02314 ภูวเดช สุวรรณรัตน์ 00878 ภูวเดช สุวรรณรัตน์ [A] จังหวัดขอนแก่น  

.

AA02-02187 วิวัฒน์ กาญจนวงศ์ 00762 วิวัฒน์ กาญจนวงศ์ [A] จังหวัดสุรินทร์  

.

AA01-02041 ยุพาวรรณ ตติบรรจงลาภ 00634 ยุพาวรรณ ตติบรรจงลาภ [A] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

.

AA02-01916 สมชาย ศรีเย็น 00530 สมชาย ศรีเย็น [A] จังหวัดนนทบุรี  

.

AA02-02110 สำราญศิลป คลังเงิน 00690 สำราญศิลป คลังเงิน [A] จังหวัดเพชรบุรี  

.

AA02-02122 ทองหยาด หนองผือ 00701 ทองหยาด หนองผือ [A] จังหวัดนครปฐม  

.

AA02-02125 อภิธาร สมพงษ์ 00704 อภิธาร สมพงษ์ [A] จังหวัดปทุมธานี  

.

AA02-02130 ศุภากร บุญจันทร์ 00709 ศุภากร บุญจันทร์ [A] จังหวัดราชบุรี  

.

AA02-02180 สุภา จวนงาม 00755 สุภา จวนงาม [A] จังหวัดสมุทรสงคราม  

.

AA02-02221 อัยรัช ศรีสุคนธ์ 00793 อัยรัช ศรีสุคนธ์[A] จังหวัดสมุทรสงคราม  

.

AA02-02209 กิตติศักดิ์ พรพันธ์ 00781 กิตติศักดิ์ พรพันธ์ [A] จังหวัดปทุมธานี  

.

AA02-02210 เกษม ศิริโสตร์ 00782 เกษม ศิริโสตร์ [A] จังหวัดปทุมธานี  

.

AA02-02255 วีรญา จันทร์หนู 00821 วีรญา จันทร์หนู [A] จังหวัดปทุมธานี  

.

AA02-02270 จิรัญญา เหล่าจันทร์ 00836 จิรัญญา เหล่าจันทร์ [A] จังหวัดปทุมธานี  

.

AA02-02272 พยนต์ เลิศบวรหิรัญ 00838 พยนต์ เลิศบวรหิรัญ [A] จังหวัดนครปฐม  

.

AA02-01913 ทองหล่อ เที่ยงธรรม 00526 ทองหล่อ เที่ยงธรรม [A] จังหวัดปทุมธานี  

 

ข่าวประจำวัน