กสทช.เดินสายแจกเอกสารคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 4 ภูมิภาค ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีฯ และ กทม.

แบบง่ายต่อการพิมพ์

            กสทช.เดินสายแจกเอกสารคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
4 ภูมิภาค ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีฯ และ กทม.

               เมื่อ 11 ต.ค.55  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โดย พันเอก ดร.นที ศุภลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติได้กล่าวถึง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงพุทธศักราช 2555
และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2555 แล้วนั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุชุมชน
ที่เคยมาลง
ทะเบียนเพื่อขอทดลองออกอากาศจำนวน 7,400 สถานี ต้องยื่นเอกสารคำขอเพื่อขออนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายใน 120 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ตามราชกิจจานุเบกษา

                การรับคำขอเพื่อเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงจะเปิดรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน
2555 จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2556
  โดยการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงมีระยะเวลา 1 ปี
และเป็นการแบ่งประเภทของผู้ประกอบกิจการวิทยุออกเป็น 3 ประเภท ในการเข้าสู่กระบวนการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง มีสาระสำคัญในการประกอบกิจการเหมือนการประกอบกิจการจริงๆ คือ ประเภทวิทยุชุมชน
ต้องมีผู้ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตและไม่มีโฆษณาเพื่อหารายได้ ประเภทวิทยุสาธารณะต้องเป็นลักษณะองค์กร
ที่ไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ และประเภทวิทยุธุรกิจเป็นนิติบุคคลที่แสวงหากำไรทางธุรกิจได้
โดยการใช้
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ปรับตัวในการเตรียมเข้าสู่ระบบของการให้ใบอนุญาต
ซึ่งสามารถออกใบอนุญาตได้ในต้นปี 2557

                และตลอดระยะเวลา 1 ปีในการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการทั้ง
3 ประเภททุกรายต้องอยู่ภายใต้กติกาทางด้านเทคนิค โดย เสาอากาศในการส่งสัญญาณสูงไม่เกิน 60 เมตร
กำลังส่งไม่เกิน 500 วัตต์ และครอบคลุมพื้นที่ออกอากาศรัศมี 20  กิโลเมตร
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสัญญาณ
รบกวนได้ในระดับหนึ่ง

                หลังเข้าสู่กระบวนการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแล้วคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ต้องพิจารณาเรื่องกำลังส่งและความสูงของเสาอากาศส่งสัญญาณอีกครั้ง ซึ่งกติกาทางด้านเทคนิค
ของผู้ประกอบกิจการแต่ละประเภทต้องใช้ความสูงของเสาอากาศส่ง และกำลังส่งแตกต่างกันไป โดย
ระหว่างที่อยู่ใน
ช่วงทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จะดำเนินการ
ตรวจสอบเครื่องส่งวิทยุ และอบรมการเป็นผู้ประกาศเพื่อสร้างบุคลากรในระดับพื้นฐานรวมทั้งจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบ
ทางเทคนิคอีกด้วย

                อนึ่งสำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการรับเอกสารคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน 4 ภูมิภาค ดังนี้   

                             วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2555 ที่จังหวัดขอนแก่น

                             วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2555 ที่จังหวัดเชียงใหม่

                             วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2555 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

                             วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555 ที่กรุเทพมหานคร

                 สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงของท่านพร้อมสถานภาพ ก่อนยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงได้ที่ เว็ปไซต์ www.nbtc.go.th

ข่าวประจำวัน