นายกแถลง

แบบง่ายต่อการพิมพ์

             เรียนท่านผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงทางธุรกิจที่เคารพทุกท่าน  จากวิสัยทัศน์องค์กร
ของสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ( สค.สช.) โดยคณะผู้ร่วมก่อตั้งลงความเห็นตรงกันว่า
วิสัยทัศน์ (VISION) ของเราคือ  “เป็นองค์กรกลางในการรวมสื่อภาคประชาชน บนหลักแห่งเสรีภาพ
และความสมัครใจ  เพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
สร้างกลไกในการกำกับดูแลกันเอง ยกระดับการศึกษาเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพสื่อสารมวลชน
แสวงหาข้อมูล วิธีการ  โอกาส และส่งเสริมกระบวนการทางธุรกิจเพื่อความมั่นคงในการประกอบกิจการ
อย่างยั่งยืน  เข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง”
 และเมื่อถอดออกมาอธิบายก็พอสรุปได้ดังนี้

 

          1. เป็นองค์กรกลางในการรวมสื่อภาคประชาชน  ก็หมายถึงการทำหน้าที่ประสานใจ ประสานความคิด
ประสานงาน และ ประสานประโยชน์  ด้วยหลัก 4 ประสานนี้จะทำให้เราเดินหน้าไปพร้อม ๆ กันได้อย่างยั่งยืน
          2. บนหลักแห่งเสรีภาพ และความสมัครใจ  การรวมกันในนามของสภาฯ  มิใช่ขึ้นตรงกับสภา แต่เป็น
เสรีภาพที่ทุกท่านตัดสินใจด้วยตนเองและบนความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของสภาในทุก ๆ กิจกรรม และ
สามารถเลือกได้ว่ากิจกรรมใดจะร่วมกิจกรรมใดจะไม่ร่วม  อย่างนี้เป็นแนวทางในการเดินร่วมกัน
         3.ร่วมกันสะท้อนปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เราเป็นสื่อสารมวลชน
แขนงหนึ่งที่จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ในเรื่องของการให้ข้อมูล ข่าวสาร และนำเสนอช่องทาง โอกาส ให้กับ
ประชาชนได้ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม
          4. สร้างกลไกในการกำกับดูแลกันเอง ยกระดับการศึกษาเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพสื่อสารมวลชน เป็น
ความตั้งใจจริงของคณะผู้ก่อตั้งสภาฯ ที่ต้องการสื่อไปถึงองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเราว่า  เราสามารถที่จะกำกับดูแล
กันเองได้  และเราจะยกระดับความน่าเชื่อถือของเราให้สังคมได้เห็นและตระหนักในคุณค่าของเราเอง
         5. แสวงหาข้อมูล วิธีการ  โอกาส และส่งเสริมกระบวนการทางธุรกิจเพื่อความมั่นคงในการประกอบ
กิจการอย่างยั่งยืน  เข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง”
กระบวนการสร้างความเข้มแข็งนี้ เราต้อง
ไม่ปฏิเสธรายได้ที่จะสนับสนุนให้เรามีความมั่นคงในวิชาชีพ  ดังนั้นการแสวงหาวิธีการ โอกาส ในการประกอบกิจการ
ของเราให้มั่นคงจึงเป็นเรื่องปรกติวิสัย  เราไม่แข็งแรงแล้วเราจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างไร ?

 

            อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของ สค.สช.ตามที่ระบุไว้ในหลักฐานการจัดตั้งคณะบุคคลนั้นมีความชัดเจนอยู่แล้ว
ความว่า  จะจัดหา  ให้การสนับสนุน  ให้การรับรอง บริษัทผู้ผลิต บริษัทผู้จำหน่ายสินค้า และบริการที่ต้องการจำหน่าย
สินค้าหรือบริการแก่สมาชิกของสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชน   จัดหา ประสานงาน กับสถาบันการศึกษาเพื่อให้บริการ
ทางการศึกษาทุกระดับ แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป และจัดหานิติบุคคลเพื่อการประมูลคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์บริการทางธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล และนิติบุคคล โดยวัตถุประสงค์นี้
สค.สช.มีหลักการดำเนินการ

           เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป้าหมายหลักก็คือผู้บริโภค ผลกำไรจะเป็นตัวต่อรอง
กับปัญหาในสังคม การดำเนินงานเน้นผลประโยชน์ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เป็นหลัก  และมีแนวทาง
การหารายได้ด้วยตนเองเพื่อหล่อเลี้ยงการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน โดยที่มาของรายได้ให้อยู่ในรูปแบบ
การสนับสนุนขายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ โดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้ร่วมโครงการอย่างเป็นธรรม
และได้มีส่วนร่วมคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นเป้าหมายของการดำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  และสามารถต่อยอดผลลัพธ์ได้   การดำเนินงานของ สค.สช.จึงต้องอาศัยความร่วมมือ
อย่างกว้างขวางกับผู้ประกอบการสื่อภาคประชาชน  เพื่อใช้ศักยภาพเฉพาะทางนี้ร่วมกันสร้างเครือข่าย
ให้เกิดพลังต่อไป
          จากวิสัยทัศน์ (VISION) ของเรา  จึงขอให้ท่านผู้ประกอบกิจการวิทยุธุรกิจทุกแห่งมั่นใจได้
ในการดำเนินงานของ สค.สช. และขอให้เป็นทางเลือกใหม่ที่ทุกท่านพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม
กับเราต่อไป

                                                        นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
                                            นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)

ข่าวประจำวัน