นโยบาย สค.สช.

แบบง่ายต่อการพิมพ์


นโยบาย

สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)
1. นโยบายด้านการบริหาร   เพื่อให้สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนมีความเป็นเอกภาพ มีทิศทางที่ชัดเจน
เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของสมาชิก สค.สช.จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ  โดยใช้หลัก
การบริหารแบบผสมผสานระหว่างการบริหารองค์กรปกติ การบริหารธุรกิจ และการบริหารองค์กรเครือข่าย
ด้วยการบูรณาการจุดเด่นของแต่ละส่วนให้สอดรับกับสถานการณ์ สภาพปัญหา และวัฒนธรรมของสมาชิก
เน้นการมีส่วนร่วมด้วยระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ใกล้ชิด  ต่อเนื่อง  ทุกช่องทาง   โดยมีผังองค์กรดังนี้

 

           จากผังองค์กร สค.สช. ที่มีหลักคิดในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ที่อาศัยปัจจัยทางเทคโลโลยี
เข้ามาช่วย  ส่วนงานด้านธุรการจะใช้มือมืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการประจำ ให้รับค่าตอบแทนจาก สค.สช.
และทำงานตามนโยบายของ สค.สช. มีเลขาธิการ สค.สช.เป็นหัวหน้าหน่วยงาน  สำหรับงบประมาณด
ำเนินงานของ สค.สช.จะมาจาก  2  ทางหลัก ๆ  คือ  การสนับสนุนจากผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจ
ของบริษัทที่สภาให้การสนับสนุน  อีกช่องทางหนึ่งคือจากการจัดกิจกรรมหารายได้  ทั้งนี้จะต้องไม่เรียกเก็บ
จากสมาชิกเป็นค่าสมัครสมาชิก  ค่าบำรุงสภาฯ ยกเว้นรายได้อันเกิดจากกระบวนการทำธุรกิจร่วมกัน

2. นโยบายด้านกฎหมาย
     2.1 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทางธุรกิจ สค.สช.จะดำเนินการประสานงานกับ
กส.ทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต การกำกับดูแล การกำหนดหลักเกณฑ์ ประกาศ
และระเบียบต่าง ๆ เพื่อนำมาถ่ายทอดและทำความเข้าใจให้กับสมาชิก รวมถึงกระบวนการดำเนินการ
ทางธุรการให้ด้วย ทั้งนี้จะต้องมีส่วนร่วมกับ กส.ทช.ทั้งสนับสนุนและให้ร่วมมือในสิ่งที่ กส.ทช.ดำเนินการ
ถูกต้องชอบธรรมและเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
     2.2 กฎหมายธุรกิจ  ให้มีกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกฎหมายธุรกิจ
เช่น การจดทะเบียน การวางระบบภาษี  การขออนุญาตโฆษณา การตรวจสอบสัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย
และให้บริการ กฎหมายลิขสิทธิ์  รวมถึงการให้คำปรึกษาทางกฎหมายธุรกิจอย่างเป็นระบบ

3. นโยบายด้านการบริหารธุรกิจ
    3.1 กิจการของ สค.สช.  เนื่องจาก สค.สช.เป็นคณะบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เชิงสาธารณะ  การดำเนินการใด ๆ
ของ สค.สช.จะต้องไม่เน้นไปที่การทำธุรกิจ  แต่การดำเนินการของ สค.สช.จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ดังนั้นงานใดที่เป็นรายการได้ของ สค.สช.ให้ใช้ในกิจการของ สค.สช.โดยไม่แสวงหากำไร และให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบการได้มาและการใช้จ่ายตามระเบียบของ สค.สช.
     3.2 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สค.สช. หมายถึงธุรกิจที่ สค.สช.เข้าไปให้การรับรองโดยใช้เครื่องหมาย (LOGO)
ของ สค.สช. หรือใช้ชื่อของ สค.สช.หรือเกี่ยวข้องกับ สค.สช.ในเชิงธุรกิจ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
บริหาร สค.สช.เป็นกรณี  ๆ ไป
    3.3 ธุรกิจของสมาชิก สค.สช. จะดำเนินการสร้างกระบวนการทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบัน
เหมาะสมกับศักยภาพของสมาชิก  แสวงหา ช่องทาง โอกาส และการเข้าถึงทุนทางธุรกิจ โดย สค.สช.จะเป็น
ผู้ต่อรอง  เป็นผู้ให้คำปรึกษา เป็นผู้ให้การศึกษา เป็นผู้จัดกระบวนเรียนรู้  เป็นผู้ดำเนินการในภาพรวม
เพื่อบริการต่อสมาชิกในรูปของการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ต้องถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตาม
ความสมัครใจของสมาชิก

4.นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กร  “องค์กร” ให้หมายถึงทุกคนที่อยู่ในระบบและในกระบวนขับเคลื่อน
ของ สค.สช.ตั้งแต่กรรมการผู้ก่อตั้ง  กรรมการประจำจังหวัด กรรมการกลาง  กรรมการที่ปรึกษา และสมาชิก 
จะต้องมีส่วนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ สค.สช.ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ทันสมัย
เป็นไปได้  ในสายงานแห่งวิชาชีพ  เพื่อสร้างการยอมรับต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวมได้อย่างเป็น
รูปธรรม

5.นโยบายด้านสังคมเครือข่าย  เนื่องจาก สค.สช.เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระที่ไม่มีชั้นการบังคับบัญชา
เหมือนหน่วยงานปกติ  หากแต่เป็นสังคมเครือข่ายที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยความสนใจที่เหมือนกัน ดังนั้น สค.สช.
จะสร้างการเชื่อมโยงกันโดยกิจกรรมที่เหมาะสมลงตัว  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ผลประโยชน์ และนำเสนอ
กติกากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกส่วนใหญ่รับได้  ปฏิบัติได้ ไม่ผูกพัน  ที่สำคัญคือกกระบวนการสื่อสารที่ สค.สช.
จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีทิศทางเป็นเอกภาพ  ไม่สับสน และมองเห็นอนาคตร่วมกันได้อย่างแท้จริง

 

ข่าวประจำวัน