เกี่ยวกับเรา

แบบง่ายต่อการพิมพ์
เกี่ยวกับ
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)

สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชน (สค.สช.) 

ได้จดทะเบียนเป็น นิติบุคคล
ประเภท คณะบุคคล 


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ที่ 099-2-00334247-7 
มีสำนักงานอยู่ที่  เลขที่
67 ซ.โชคชัย 4
ซอย 21/1 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ10230
โทร 02-9315566  โทรสาร 02-9315511
เว็บไซต์
www.thairadiocenter.com  อีเมล์ radiokk3k@gmail.com


มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


 
 • 1. จัดหา   ให้การสนับสนุน    ให้การรับรอง บริษัทผู้ผลิต บริษัทผู้จำหน่ายสินค้า
  และบริการ ที่ต้องการจำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่สมาชิกของสภาเครือข่าย
  สื่อภาคประชาชน
 • 2. จัดหา  ประสานงาน  กับสถาบันการศึกษาเพื่อให้บริการทางการศึกษาทุกระดับ
  แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
 • 3. จัดหานิติบุคคลเพื่อการประมูลคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  บริการทางธุรกิจตามวัตถุประสงค์  ให้แก่บุคคล คณะบุคคล และนิติบุคคล 
  สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) นี้  ได้แต่งตั้งให้ 
  นายกนกศักดิ์    ลิขิตไพรวัลย์  เป็นผู้มีอำนาจในการ ทำนิติกรรมต่างๆ 
  ในนามสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) ดังกล่าว

                              
        ทั้งนี้ นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ ในฐานะประธานสภาเครือข่าย
  สื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) ได้เชิญกรรมการผู้ร่วมก่อตั้ง
  จำนวน 5 คน กรรมการประจำจังหวัด 77 คน  กรรมการกลาง จำนวน 77 คน
  และกรรมการที่ปรึกษา 29 คน รวม 188 คน พร้อมทั้งจัดประชุมใหญ่
  สามัญสมัยที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555 

 

ข่าวประจำวัน