ประกาศ สค.สช. เรื่อง การทำบัตรประจำตัวกรรมการประจำอำเภอ

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email
ประกาศ สค.สช.
เรื่อง การทำบัตรประจำตัวกรรมการประจำอำเภอ
 
 
     ตามที่ สค.สช.ได้รับการเสนอแต่งตั้งกรรมการประจำอำเภอ ๆ ละ 1 ท่าน
จากกรรมการประจำจังหวัดแล้วนั้น ในขณะนี้มีทั้งหมด 750 อำเภอ เพื่อให้
ทุกท่านมีบัตรประจำตัวเพื่อใช้แสดงตนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
กับ สค.สช.จึงขอให้ท่านที่ยังไม่ส่งรูปถ่ายและสำเนาบัตรประชาชน ให้รีบส่ง
ไปยังกองเลขาธิการ สค.สช.เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวให้ต่อไป
ทั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2558

(ลงชื่อ) นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์

ข่าวประจำวัน