ประมวลภาพการประชุมกลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ MVR

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.58 นาย กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
(สค.สช.) ในฐานะประธานบริษัท เค-มอลล์ บิสสิเนส เรดิโอ จำกัด เป็นประธานการประชุม
กลุ่มบริษั
ทที่เข้าร่วมโครงการสร้างช่องทางการตลาดผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ประกอบด้วย

  • บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด
  • บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด
  • บริษัท ซิมเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เอที.กรุ๊ป จำกัด
  • บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เบสไฟว์ อินเตอร์เทรด จำกัด และ
  • บริษัท ไทยเฮลท์ จำกัด

ข่าวประจำวัน