กรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าจัดประชุม สานสัมพันธ์ สค.สช. 101 สัญจร "โสกัน สัญจร ก่อนกินเข่าทาม"

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

กรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าจัดประชุม สานสัมพันธ์
สค.สช. 101 สัญจร "โสกัน สัญจร ก่อนกินเข่าทาม"

            เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุทุ่งพลับพลา อ.สุวรรณภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด นายอิศเรศ จิณฤทธิ์ กรรมการประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ของสภาเครือข่าย
สื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) ได้จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์ สค.สช. 101 สัญจร
"โสกัน สัญจร ก่อนกินเข่าทาม" โดยมีกรรมการประจำอำเภอเข้าร่วมประชุม ได้แก่
นางศศิธร จิณฤทธิ์ กรรมการอำเภอธวัชบุรี, นางเสงี่ยม สังขฮวด กรรมการอำเภอสุวรรณภูมิ,
นายกวิน วะนาพรม กรรมการอำเภอเกษตรวิสัย, นายเปรมศักดิ์ เกษมสำราญ
กรรมการอำเภอปทุมรัตน์ และนายชม สุขสบาย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุทุ่งพลับพลา

            การจัดการประชุมในครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
เพื่อขานรับนโยบายของสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ภายหลังการประชุมใหญ่
เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

            ทั้งนี้ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการประสานงานโครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงต่อไป

ข่าวประจำวัน