แนะนำที่ปรึกษา สค.สช. พระสุธีธรรมานุวัตร มัคคุเทศก์มือ 1 ผู้ทำหน้าที่รับโอบามา เยือนวัดโพธิ์

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

        พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริวณฺโณ ป.ธ.9, M.A., Ph.D., ผศ.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้นำนายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนางฮิลลารี่ คลินตัน
รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ เดินชมพระเจดีย์วัดโพธิ์
        ประวัติย่อ พระสุธีธรรมานุวัตร เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2504 บรรพชา
เป็นสามเณร ตั้งแต่อายุ 11 ปี ที่วัดกกม่วง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ให้หลัง 2 ปีได้เข้า
ศึกษาต่อทางพระพุทธศาสนา ที่วัดสองพี่น้อง จังหวัดเดียวกัน ได้ ปธ.7 จากนั้น
เข้าอุปสมบทเป็นภิกษุสงฆ์ และอยู่ในความดูแลของหลวงเตี๋ย พระธรรมราชานุวัตร
(กมล โกวิโท) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กระทั่ง
สอบได้ ปธ.9
         จากพระสงฆ์บ้านนอกธรรมดาๆ ที่ขยันหมั่นเพียร เล่าเรียนวิชา กระทั่ง
ได้ทุนการศึกษาจากพระอุปัชฌาย์คือพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา ทิพย์มณฑา)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปศึกษาต่อ
ยังประเทศอินเดีย
         ความที่ถูกปรามาสจากอาจารย์สตรีที่มีอายุอ่อยกว่าถึง 9 ปี ว่า ภาษาอังกฤษ
แย่มากๆ เกิดเป็นพลังที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษกระทั่งเชี่ยวชาญ และสำเร็จการศึกษา
ขั้นสูงสุดของ มหาวิทยาลัยรัฐปูเณ่ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย 

         ปัจจุบัน พระสุธีธรรมานุวัตร ผศ.ดร. (เทียบ สิริญาโณ) อายุ 51 พรรษา 30 เปรียญธรรม 9 ประโยค มหาบัณฑิต (บาลีและสันสกฤต) ดร.(บาลี) เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
         เมตตาตอบรับเป็นกรรมการที่ปรึกษาสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 (ตามเอกสารตอบรับ) แล้ว

 

ข่าวประจำวัน