ลงทะเบียน โครงการรวมพลคนหลังไมค์ สื่อไทยสร้างชาติ

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

 “ เราคือสื่อภาคประชาชน ที่ผู้คนในหลายภาคส่วนมองว่าเป็นสื่อเล็กๆ ไม่มี
ประสิทธิภาพ เป็นสื่อขายของ ขายโฆษณา เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นสำคัญ
ถึงเวลาแล้วที่หนูจะช่วยราชสีห์ ถึงเวลาแล้วที่สื่อเล็ก ๆ อย่างพวกเราจะอาสา
ทำงานให้แผ่นดิน ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมกับโครงการ “รวมพลคนหลังไมค์
สื่อไทยสร้างชาติ” เพียงเข้าไปลงชื่อใน 
www.thairadiocentre.com เท่านั้น
ก็ได้ประกาศไปทั่วโลกแล้วว่า ท่านคือพลังของชาติที่มีประสิทธิภาพยิ่ง”

โครงการ  “รวมพลคนหลังไมค์สื่อไทยสร้างชาติ”

โครงการโดย สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)

 -----------------------------------------------------------

 

1.หลักการและเหตุผล   
         การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชาติและพัฒนาประเทศ โดยองค์กรสื่อภาคประชาชนในฐานะพลเมืองของชาติจะมีประสิทธิภาพได้นั้น  จะต้องได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน ภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน  ดังนั้น เหตุผลหลักที่จะทำให้เครือข่ายเกิดขึ้นได้โดยสมัครใจก็คือ แต่ละฝ่ายมองเห็นประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่าย ซึ่งจะนำไปสู่ความเต็มใจที่จะประสานกันหรือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย หรือแนวคิดการรวมพลัง(Synergy) เป็นการผนึกกำลังในลักษณะที่มากกว่า 1+1 = 2 หมายความว่า การรวมพลังกันทำงานจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าหรือเข้มแข็งมากกว่าการที่แต่ละองค์กรจะทำงานโดยโดดเดี่ยว การแบ่งงานกันทำจะนำไปสู่การพึ่งพากัน ดังนั้นการพัฒนาเครือข่ายจึงต้องใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ ความศรัทธา ตลอดจนการสร้างกรอบแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
         วิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน เป็นสื่อสารมวลชนแขนงหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข่าวสารไปสู่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง มีข้อได้เปรียบมากกว่าสื่อมวลชนอื่นๆ หลายประการเช่น วิทยุกระจายเสียงสามารถเสนอข่าวได้รวดเร็วกว่าหนังสือพิมพ์ มีราคาถูกกว่าวิทยุโทรทัศน์ สามารถออกอากาศเสนอข่าวได้ในทันที ขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้น และสามารถติดตามรายงานเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเสนอข่าวได้บ่อยครั้ง ทั้งในรูปของรายการข่าว สารคดีทางอากาศ  ข่าวต้นชั่วโมง หรือทุกครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะแทรกรายงานข่าวสั้นได้หากมีกรณีสำคัญเร่งด่วน ข้อได้เปรียบของการรับฟังข่าววิทยุกระจายเสียงอีกประการหนึ่งคือ ผู้ฟังสามารถทำกิจวัตรประจำวันหรืองานอื่นๆ ไปพร้อม ๆ กับการรับฟังได้
         จากศักยภาพที่มีอยู่ของวิทยุกระจายเสียงในภาคประชาชนรวมถึงจำนวนของสถานีที่มีอยู่ครอบคลุมทั้งประเทศไทยนี้ หากนำมาใช้ประโยชน์ในงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ (Network) ) โดยการเชื่อมโยงกับสถานีวิทยุฯ ที่สมัครใจ เข้าช่วยเหลืองานของชาติโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อการร่วมแก้ปัญหาชาติและช่วยเหลือประชาชน เช่น
         1.ปัญหายาเสพติด
         2.ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
         3.ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม
         4.งานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
         5.งานประชาสัมพันธ์เชิงรุกการเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
         6.งานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
         7.งานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้คนไทยรู้รักสามัคคี
         สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สค.) เป็นองค์กรที่มีสมาชิกมาจาก 30 สมาคมสื่อวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทย รวม 1,548 สถานี มีรายการ “คุยข้ามคลื่น” เป็นรายการกลางที่ออกอากาศอยู่แล้ว  จึงมีความพร้อมที่จะเป็นองค์กรประสานงานงานกับสถานีวิทยุทุกประเภทเข้าด้วยกันก็จะมีพลังในการขับเคลื่อนได้มากขึ้น ดังนั้นสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ  จึงได้จัดทำโครงการ “รวมพลคนหลังไมค์สื่อไทยสร้างชาติ” ขึ้นเป็นโครงการเข้าร่วมแก้ปัญหาชาติและช่วยรณรงค์ส่งเสริมในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อไป
2.วัตถุประสงค์
         2.1 เพื่อสนับสนุนงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ  และงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
         2.2 เพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงสื่อภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วร่วมในการทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างเป็นระบบโดยการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
         2.3 เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนภาคประชาชน ตระหนักในปัญหาของชาติและการพัฒนาชาติบ้านเมืองนอกเหนือไปจากการทำหน้าสื่อมวลชน
3.  เป้าหมาย
         3.1 ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงทุกประเภท
         3.2 ผู้ดำเนินรายการ(DJ)วิทยุกระจายเสียงทุกประเภท
         3.3 บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
         3.4 นักประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
         3.5 ผู้ประกาศข่าวประจำหอกระจายข่าว
4.วิธีดำเนินการ
         4.1 จัดประชุมผู้นำกลุ่มสื่อภาคประชาชน (นายกสมาคม ประธานชมรม และ อื่น ๆ )เพื่อมีมติรับหลักการ โครงการ “รวมพลคนหลังไมค์สื่อไทยสร้างชาติ” อย่างเป็นทางการ
         4.2 นำเสนอโครงการไปยังรัฐบาล กระทรวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
         4.3 ดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ตามข้อ 4.2

5. ระยะเวลาดำเนินการ (เริ่มดำเนินการตั้งแต่  1 กรกฎาคม 2558 และดำเนินการต่อเนื่องตลอดไป)
6. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนตามความเป็นจริงของแต่ละกิจกรรม
7.ผู้รับผิดชอบโครงการ     สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สค.)
8.หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
         8.1 ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
         8.2 จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการ
9.การประเมินผล
         9.1 ประเมินโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
         9.2 ประเมินจากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
         9.3 ประเมินจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านสถานีวิทยุที่เข้าร่วมโครงการ
10.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         2.1 สามารถสนับสนุนงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ  และงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง
         2.2 เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงสื่อภาคประชาชนให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างเป็นระบบโดยการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพสามารถประเมินผลได้
         2.3 ส่งเสริมให้สื่อมวลชนภาคประชาชน ตระหนักในปัญหาของชาติและการพัฒนาชาติบ้านเมืองนอกเหนือไปจากการทำหน้าสื่อมวลชน ด้วยการเข้าร่วมโครงการนี้อย่างเป็นทางการ

 

---------------------------------------------------------------

นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
ตำแหน่ง นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
ผู้เขียนโครงการ

 

ข่าวประจำวัน