ประกาศฉบับที่ 34 รายชื่อกรรมการสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ประจำอำเภอและประจำจังหวัดลพบุรี

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

นางสาวจิดาภา  อารีรัตโนบล

ตำแหน่ง กรรมการประจำจังหวัดลพบุรี

ข่าวประจำวัน