สค.สช.เติมเต็มอีสาน ตั้งอีก 5 สมาคมเสริมทัพ เดินหน้าประชุมต่อที่เชียงใหม่

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

            จากการเปิดเผยของ นายฉัตรชัย ผิวนิล กรรมการและเลขาธิการสภาเครือข่าย
สื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) ถึงผลการประชุมกรรมการ สค.สช.ประจำจังหวัด
ในภาคอีสานว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 17 จังหวัด ลาประชุม 3 จังหวัด
มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 5 คน เป็นการประชุมทั้งวันที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ
และประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรที่เน้นเฉพาะใน 20 จังหวัดทางภาคอีสาน

           ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่ม 1 คน คือ นายวิวัฒน์ กาญจนวงศ์
เดิมเป็นกรรมการจังหวัด 
สุรินทร์ และแต่งตั้ง นายพิชญนันท์ ศรีเดช เป็นกรรมการจังหวัด
สุรินทร์แทน และแต่งตั้ง นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์  
เป็นกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้ง
แต่งตั้ง นายสุวิชัย วงค์ษาเนาว์ เป็นกรรมการจังหวัดนครพนม โดยสรุปแล้ว ในภาคอีสาน
จะมีการจัดประชุมกลุ่
มจังหวัด เพื่อเน้นย้ำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้กับ
กรรมการอำเภออีก 5 ครั้งในเดือนกรกฎาคม 2558

                ต่อมาในวันที่ 9 พ.ค.58 นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช.กับ
ทางด้าน ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม กรรมการบริหาร สค.สช. ได้เดินทางไปประชุม
กรรมการจังหวัดและกรรมการอำเภอใน 3 จังหวัดทางภาคเหนือประกอบด้วย
จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ การประชุมทั้ง 2 ครั้งนี้ ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม
กล่าวว่างานของสภาฯ  จะต้องเข้มข้นและจริงจังมากกว่านี้ ตรงไหนที่มีปัญหาความ
ไม่เข้าใจในเรื่องใด ๆ ก็ตามจะต้องรีบชี้แจงทำความเข้าใจพื้นที่ใดต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือสรรหาใหม่ก็ต้องดำเนินการไป   และส่วนที่มีความพร้อม
ตั้งสมาคมใหม่ประกอบด้วย   จ.เลย, จ.หนองคาย, จ.อุบลราชธานี, จ.นครราชสีมา
และ จ.ชัยภูมิ ซึ่งทาง สค.สช.จะสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เพื่อให้เกิดองค์กรนิติบุคคลที่มีศักยภาพเป็นพลังร่วมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของ
สค.สช.ต่อไป
          ทางด้านนายประทีป ทรรศนียาภรณ์  กรรมการบริหาร สค.สช.ผู้ประสานงาน
ภาคเหนือตอนบนกล่าวว่า การจัดประชุมกรรมการจังหวัดและกรรมการอำเภอ
ใน 3 จังหวัดภาคเหนือบนเป็นการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อทำความเข้าใจในบางเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพิราบขาวและการจัดตั้งบริษัท เค-มอลลฺ
บิสสิเนส เรดิโอ จำกัด ที่สมาชิกหลายคนยังไม่เข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ จึงได้
เชิญนายกนกศักดิ์ฯ นายก สค.สช.มาชี้แจงทำความเข้าใจ ผลการประชุม
สร้างความพอใจให้กับกรรมการและสมาชิกทุกคนเป็นอย่างดี

ข่าวประจำวัน