สำนักงาน กสทช. จับมือ สตช. ออกตรวจสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

      พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ 21 เม.ย. 2558 สำนักงาน
กสทช. ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่
งชาติ (สตช.) โดยพล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วย
ผบ.ตร. และโฆษก ตร. ในฐานะผู้แทน ผบ.ตร. ร่วมเปิดการส่
งขบวนรถออกตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินรายการของสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า การออกตรวจสอบครั้งนี้
เป็นการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ สตช.
เพื่อการคุ้มครองประชาชนในการรับฟังข่าวสารจากวิทยุชุมชนให้เป็นไปตามข้อกำหนดและ
เป็นประโยชน์กับประชาชน วันนี้เราได้ส่งรถตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. ทั้งใน
ส่วนกลาง และสำนักงานภาคทั้ง 4 ภาค รวมถึงสำนักงานเขตทั้ง 14 เขตทั่วประเทศ
ออกวิ่งตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบว่าสถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับ
อนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการได้ทำการออกอากาศเป็นไปตามข้อตกลงการออกอากาศ
ที่ได้ทำ MOU ไว้กับสำนักงาน กสทช. หรือไม่ โดยในการออกตรวจสอบแต่ละครั้ง สตช.
ทุกกองบัญชาการ ทุกกองบังคับการจะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมปฏิบัติงานออกตรวจสอบ
พร้อมกับสำนักงาน กสทช. ด้วย

 

 

     ทั้งนี้ ตาม MOU สถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศจะต้องดำเนินการ
ออกอากาศโดยไม่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สตช.) ที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินการออกอากาศของวิทยุกระจายเสียง จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยครบถ้วน ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ กำลังส่ง
ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน 500 วัตต์ เสาส่งสูงไม่เกิน 60 เมตร มีพื้นที่
การกระจายเสียงรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร รวมถึงไม่ออกอากาศเนื้อหาที่ขัดแย้งกับ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 14/2557 และฉบับที่ 18/2557 และเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการ
ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าสถานีวิทยุชุมชนดังกล่าวไม่ปฏิบัติตาม MOU
สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการตามกฎหมาย หรืออาจจะพิจารณาให้ระงั
การออกอากาศชั่วคราวทันที”
นายฐากร กล่าว

 

ข่าวประจำวัน