ประชุมด่วนกรรมการบริหาร สค.สช.วาระพิเศษ เดินหน้ากลยุทธ์ผลักดัน บ.เค-มอลล์ สุดตัว

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email


ประชุมด่วนกรรมการบริหาร สค.สช.วาระพิเศษ
เดินหน้ากลยุทธ์ผลักดัน บ.เค-มอลล์ สุดตัว

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 ณ ห้องเอิบสินธุ์ โรงแรมกานต์มณี
กรุงเทพฯ สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)
ได้จัดประชุมกรรมการบริหาร (วาระพิเศษ)  โดยมี นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 

          นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
(สค.สช.) ได้กล่าวเปิดการประชุมว่า จากนโยบายการทำงานของสภาฯ ที่มีมาตั้งแต่
เริ่มต้นก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ได้รับการตอบรับและยอมรับจากสมาชิกซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการสถานีวิทยุทั่วประเทศและยังมีสมาชิกให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม
อย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดงานสัมมนาภายใต้ชื่องาน “รวมพลคนหลังไมค์”
จำนวน 11 ครั้งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการซึ่งเป็น
เจ้าของสถานีวิทยุเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาจำนวนมากเกินกว่าที่ตั้ง
เป้าหมายไว้  ดังนั้นการทำงานของสภาฯ นับจากนี้ไป จะเดินหน้าสาน
ต่อนโยบายการทำงานโดยยึดสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
เมื่อกล่าวเปิดการประชุมแล้วนายกสภาฯ ได้แนะนำกรรมการใหม่ 1 คน
นายอุดม วราหะ ผู้บริหารสถานีวิทยุและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยสยาม
จากจังหวัดกำแพงเพชร จึงนับว่าเป็นกรรมการบริหารคนที่ 29 ครบตาม
จำนวนที่กำหนดไว้ในธรรมนูญของสภาฯ  คือไม่ต่ำกว่า 15 คน
แต่ไม่เกิน 29 คน

          ในวาระต่อมา นายฉัตรชัย ผิวนิล รก.เลขาธิการ สค.สช. ได้รายงาน
ถึงผลการจัดงาน  “รวมพลคนหลังไมค์” จำนวน 11 ครั้ง  ว่า มีผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 1,401 สถานี พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆ
ที่ สค.สช.จัดตั้งขึ้นเช่นการตอบรับเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เค มอลล์
บิสสิเนสเรดิโอ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพิราบขาว
และสมัครเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้จากข้อมูลในแบบ
ตอบรับและการสัมภาษณ์สมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางตามที่
สค.สช.เสนอพร้อมให้การสนับสนุน

          สำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ทางสภาฯ ได้จัดพิธีรดน้ำ
ขอพร พลเอก ณพล คชแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ในฐานะ
ประธานที่ปรึกษาสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ  เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์หรือปีใหม่ไทย โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง
หลังจากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้นายเกรียงศักดิ์ ปิยะธนวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอเฮิร์บ จำกัด กล่าวแนะนำบริษัทและ
เปิดตัวผลิตภัณฑ์  เมื่อจบแล้วได้มอบสินค้าชุดทดลองให้กรรมการ
ทุกท่านด้วย นอกจากนี้ทาง บริษัท เยสไอแคนคอร์เปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด   ได้ส่ง คุณโชติกา พาวงษ์อามาตร 
ประธานฝ่ายการตลาด  มานำเสนอแผนการตลาดและแนะนำ
แนวทางการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จด้วย  
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัท เค-มอลล์
บิสสิเนสเรดิโอ จำกัด โดยมีนายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
เป็นประธานบริษัท ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม เป็นรองประธาน
นายฉัตรชัย ผิวนิล เป็นรองประธาน นายเทวินทร์ มีสระ เป็น
กรรมการผู้จัดการ นายปรีชา ตรีสุวรรณ ฝ่ายการต่างประเทศ
นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ นายพัฒนกฤษ พ่วงทอง
ฝ่ายส่งเสริมการขาย นายกิตติธัช ภูธนโภคิน ฝ่ายธุรกิจอีคอมเมิร์ท
ทั้งนี้ บริษัท เค-มอลล์ จะเป็นองค์กรทางธุรกิจของ สค.สช.
ที่บริหารจัดการแบบมืออาชีพ การดำเนินงานของบริษัทจะต้องได้รับ
การผลักดันจากสมาชิกทุกระดับเพื่อให้ผลประกอบการเติบโต
ตามเป้าหมายที่วางไว้   

          สำหรับเรื่องการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
พิราบขาว นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ กล่าวว่ากรรมการบริหาร
มีมติให้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมารอการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใน
อีก 5 เดือนข้างหน้านี้ ประกอบด้วย

 

1.นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์  เป็น ประธานกรรมการ
2.ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม เป็น รองประธานกรรมการ
3.ดร.พงษ์อัมพร บรรดาศักดิ์  เป็น กรรมการ
4.นายเทวินทร์ มิสระ เป็น กรรมการ
5.นายธานี แตงจีน เป็น กรรมการ
6.นายทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล เป็น กรรมการ
7.นายสำเภา บุญเปี่ยม เป็น กรรมการ
8.ร.ต.ต.สุขสัณห์ ภิชัย เป็น กรรมการ
9.นายประทีป ทรรศนียาภรณ์ เป็น กรรมการ
10.นายสาธุ อนุโมทามิ เป็น กรรมการ
11.นายปรีชา ตรีสุวรรณ  เป็น กรรมการ
12.นายพัฒนกฤษ พ่วงทอง  เป็น กรรมการ
13.นายสมศักดิ์ ยิบพิกุล เป็น กรรมการ
14.นางโชติมา อมรกุล  เป็น กรรมการ
15.นายฉัตรชัย ผิวนิล เป็น กรรมการและเลขานุการฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ซึ่งในระยะเริ่มต้นนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการโอนเงินทุนเรือนหุ้นอยู่บ้าง
แต่เมื่อคณะกรรมการเข้าทำงานเต็มรูปแบบแล้ว จะได้จัดระบบต่าง ๆ
ให้สมบูรณ์โดยเร็วต่อไปนายกนกศักดิ์กล่าวอย่างมั่นใจ

ข่าวประจำวัน