เรื่องการออกใบอนุญาตใบตั้งสถานีของ สำนักรับรองมาตรฐาน วิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

 วันศุกร์ที่ 17 เม.ย. 58 ข่าววิทยุชุมชนเรื่องการออกใบอนุญาตใบตั้งสถานีของ
สำนักรับรองมาตรฐาน วิศวกรรมในกิจการกระจายเสี
ยงและโทรทัศน์ บ2 กำลัง
เร่งดำเนินการออกใบอนุ
ญาตใบตั้งสถานี กว่า 1,100 สถานี ให้แล้วเสร็จ
ภายในกลางเดื
อนพฤษภาคม 2558


 สำหรับผปก.วชช.จำนวน 255 สถานีที่มีหนังสือจากสนง.กสทช.ให้
ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติ
มภายใน 15 วันหลังจากวันที่ ที่ลงในหนังสือ
ของสนง.กสทช.ก่
อนระงับออกอากาศและยกเลิกคำขอใบอนุญาตใบตั้ง สถานี


 ในส่วนของ 300 กว่าสถานีที่ มีปัญหาด้านเทคนิคคือการรบกวนสัญญาน
(RIM) การเกิดInter Mod ทางสนง.กสทช.ส่วนกลางจะส่งรายชื่อให้กับ
สนง.กสทช.ทั้ง 14 เขตตรวจสอบ หากพบปัญหา การรบกวนสัญญาน (RIM)
การเกิดInter Modหรือรบกวนวิทยุการบิน ต้องหยุดออกอากาศจนกว่าจะ
ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

 ในส่วนของการต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของผปก.วชช.
ท่านสามารถเช็คสถานะใบอนุญาตว่าทางกสง.กสทช.ได้จัดพิมพ์ได้ที่นี่
https://broadcast.nbtc.go.th/radio/radioLicRevBusiness

ข่าวประจำวัน