ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้าน สื่อมวลชน ที่หลีกไม่พ้น ปฏิรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม)

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้าน สื่อมวลชน ที่หลีกไม่พ้น
ปฏิรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม)

ศศินภา  นิติธรรมปพน
Mediator ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้านโทรคมนาคม กสทช.
อนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นปฏิรูปสภาปฏิรูปแห่งชาติ (10 เมษายน   2558)

                

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ได้กำหนด
ให้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีหน้าที่
ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปใน
ด้านต่างๆเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยมีระบบการเลือกตั้งที่สุจริต
และเป็นธรรม
มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
ขจัดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
การปฏิรูปสื่อสารมวลชน
เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ ที่กำหนดให้ต้องปฏิรูป เพราะสื่อมีบทบาทสำคัญ
มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของสังคมอย่างกว้างขวาง
สาส์นที่ผู้ทำหน้าที่สื่อได้
ถ่ายทอดออกไปไม่ว่าจะด้วยโดยเครื่องมือใดก็ตาม ย่อมผ่านโสตประสาทรับรู้
จากการ อ่าน
ฟัง และดู ของมวลชนในวงกว้าง

     โดยทั่วไปจะเข้าใจว่า สื่อมวลชนมีเสรีภาพ ที่จะส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร
ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของสังคม
ออกไปได้อย่างเต็มที่เท่าที่จะสื่อออกไปได้
แต่แท้ที่จริงแล้วสื่อมวลชน ไม่สามารถใช้พื้นที่สาธารณะในการนำเสนอข่าวสาร
ข้อมูล หรือวิพากษ์วิจารณ์ ตามความต้องการ โดยไม่มีความรับผิดชอบและ
คำนึงถึงผลกระทบต่อบุคคลอื่นได้เลย  เสรีภาพที่มีขอบเขต จึงเป็นตัวกำนดสื่อ
ว่าจะก้าวเดินได้แค่ไหนเพียงไร

    โดยเฉพาะในภาวะที่สังคมมีความขัดแย้ง มีความเห็นต่างในมิติทางการเมือง
สื่อมวลชนได้กลายเป็นเครื่องมือขยาย
ความขัดแย้งและเป็นเชื้อไฟชั้นดีที่พร้อมจะ
แผดเผาสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคม แทนที่จะเป็นเครื่องมือในการ

สรรค์สร้างให้เกิดความเข้าใจอันดี  และนำไปสู่การยุติความขัดแย้งนำความสันติ
กลับคืนมา  ( แต่นั่น ก็ต้องมีหมายเหตุ
ด้วยว่า ความชอบธรรม ได้บังเกิดขึ้นแล้ว
อย่างแท้จริง มิเช่นนั้น จะกลายเป็นว่า การตีกรอบให้สื่อสารมวลชนเขียน
แต่แง่สร้างสรรค์ พูดถึงแต่สิ่งดีด้านเดียว เป็นการปิดหูปิดตาประชาชน)

       ในวันนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ทำหน้าที่จัดสรร
คลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด ได้
เตรียมการณ์ปฏิรูปสื่อ ที่ต้องอิงอาศัยสัญญาณโทรคมนาคม
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้มากน้อยเพียงใด  เพราะโลกได้เปลี่ยนแปลง
ไปแล้วสื่อที่ประชาชนเข้าถึงง่ายที่สุด ได้กลายเป็น
สื่อที่ต้องอาศัย
สัญญาณในอากาศที่เป็นทรัพยากรของทุกคนในชาติ ที่นำมาประมูล
ซื้อขายกัน การให้ความสำคัญ
กับการปฏิรูปสื่อ จึงควรควบคู่ไปกับ
การดูแลด้านโทรคมนาคม ให้ครอบคลุมทุกด้าน เพราะสิ่งนี้
ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ไปแล้ว ชนิดที่
แยกกันไม่ออก

ข่าวประจำวัน