กม.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คลอดแล้ว นายกนั่ง ปธ.รมต.วธ.รอง กก.อีก 9 คนทำหน้าที่

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

         เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสาระสำคัญของ พรบ. ฉบับนี้ให้มีการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะ
  ในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อ
  ในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการ
  พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 5. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้าน
  สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 6. ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ
  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและ
  พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 7. ดำเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและ
  ใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

         ซึ่งกองทุนนี้จะนำมาเงินมาจาก เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และอื่นๆ ตามที่
พรบ.กำหนด รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน รมต. กระทรวงวัฒนธรรมเป็นรองประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน เพื่อทำหน้าที่ตาม พรบ. ได้กำหนดไว้
 


(ดูรายละเอียดได้ใน พ.ร.บ.ไฟล์ PDF)

ข่าวประจำวัน