ประกาศฉบับที่ 24 รายชื่อกรรมการสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ประจำอำเภอและประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

นายปรีชาชัย  มโนวงศ์ 

ตำแหน่ง กรรมการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวประจำวัน