สค.สช. พบผู้บัญชาการทหารบก,รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหม และ เลขาธิการคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.)

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555 เวลา 19.00 น.พล.ท.ณพล คชแก้ว ประธานที่ปรึกษา
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)ได้นำคณะกรรมการและที่ปรึกษา สค.สช.
เข้าพบ พลเอกอุดมเดช สีตะบุตร ผู้บัญชาการทหารบก,รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหม และ
เลขาธิการคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) เพื่อหารือถึงความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างกัน
โดยมีนายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์  ประธาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  (อดีตรัฐมนตรี)  นายบรรจง บุญรัตน์  ประธานสภาองค์กรแรงงาน
แห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้จากการประสานงานของ
นายสาธุ อนุโมทามิ


         การหารือครั้งนี้ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 10 นาที ทั้งนี้นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ ได้นำ
เสนองานของ สค.สช.ที่ได้ทำบันทึกความร่วมกับองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะการลงนาม
ความร่วมมือกับสภาเกษตรกร สภาแรงงาน และ หน่วยงานของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
ไปแล้วนั้นว่ามีความคืบหน้าไปถึงการมีกำหนดการจัดกิจกรรมร่วมกันได้แล้ว พร้อมกันนี้
ได้นำเสนอถึงปัญหาข้อกฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้ประกอบการสถานีวิทยุ 3 ฉบับ
ประกอบด้วย พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ.2498 พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2551
และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความที่ (กส.ทช) ทั้ง 3 ฉบับมีบางประเด็นที่ไม่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติจริงได้  ทาง ผบ.ทบ.รับทราบปัญหาและได้มอบหมาย พล.ท.ณพล คชแก้ว
ประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยทาง สค.สช.จะได้จัดทำประเด็นที่จะขอแก้ไข
เสนอเข้า สปช.และ สนช.ต่อไป
 
        ประเด็นต่อมาได้หารือถึงเรื่องของการจัดตั้งสภาพสกนิกรไทย (สพก.)ขึ้น เพื่อ
รวบรวมกลุ่มองค์กรและประชาชนไทยเข้าร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมือง
ในปัญหาต่าง ๆ โดยแนวคิดการจัดตั้ง สภาพสกนิกรนี้มาจาก
พล.ท.ณพล คชแก้ว

และคณะ  ที่ประสงค์จะแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดขายแดนใต้  โดยพลังของ
ประชาชนไทยในจังหวัดที่อีก 74 จังหวัด  หากแต่การรวมกลุ่มของคนไทยทั้งประเทศ
นั้นอาจทำได้ยาก   แม้ทุกคนจะตระในปัญหามากเพียงไรก็ตาม  แต่ยังขาดจุดศูนย์
รวมใจที่จะสร้างกลุ่มให้เกิดเป็นพลังได้อย่างจริงจัง  เมื่อน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทานคือ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาพิจารณามาปรับใช้เพื่อสร้างความเข้าใจ
กับคนไทยอีก 74 จังหวัด  ให้เข้าถึงปัญหาที่แท้จริง  เข้าใจในการมีส่วนร่วม และ
พัฒนาสิ่งที่ถูกต้อง   จึงคิดต่อไปว่าแล้วคำที่จะสื่อถึงคนไทยทั้งประเทศได้เป็น
หนึ่งเดียวกันในทันทีนั้นคือคำใด  พิจารณาแล้วก็ไม่มีคำอื่นใดที่จะสื่อได้ดีและ
ยิ่งใหญ่ต่อความรู้สึกของคนไทยเท่ากับคำว่า
“พสกนิกร” ซึ่งหมายถึง

คนที่อยู่ในประเทศไม่ว่าจะเป็นพลเมืองของประเทศนั้นหรือคนต่างด้าว
ที่มาอาศัยอยู่ก็ตามคือ
ปวงประชาราษฎรที่พึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่
ในราชอาณาจักร
ไทย ดังนั้นคำว่า พสกนิกร จึงเป็นคำที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
นำมาใช้ในการรวบรวมคนไทยให้มาร่วมกันทำงานใหญ่ได้กิจกรรมที่จะ
ดำเนินการในทันทีก็คือโครงการ
“รวมใจพสกนิกรไทยสู่จังหวัดชายแดนใต้”

ร่วมกับโครงการ “รวมพลคนหลังไมค์สื่อไทยสร้างชาติ” ของ สค.สช.

จะจัดมหกรรมเพลงพื้นบ้าน “ฉ่อยช่วยชาติ” โดยศิลปินตลกประกอบด้วย
นายพิเชษฐ์ เอี่ยวชาวนา (โย่ง เชิญยิ้ม)  นงค์ เชิญ พวง เชิญยิ้ม และจะเชิญ
คุณสมชาย นิลศรี ผู้ชนะเลิศจากรายการ ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 3  เข้าร่วมโครงการ
นี้ด้วย  ลักษณะจะเป็นการตระเวนจัดมหกรรมฉ่อยช่วยชาตินี้ไปยังจังหวัดต่างๆ
ทั่วประเทศ  รวม 30 ครั้ง รูปแบบของการจัดกิจกรรมจะจัดในโรงแรมใหญ่ ๆ
ที่มีที่นั่ง 500-1,000 คน บนเวทีประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือส่วนที่ 1
จะนำเสนอปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านวีดีทัศน์ในคอนเซ็ป  

“สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นของคนไทยทั้งชาติ”  ส่วนที่ 2 เป็นกิจกรรม
บันเทิงประกอบด้วยการแสดงจากคุณสมชาย นิลศรี ผู้ชนะเลิศจากรายการ
ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 3 ด้วย
เพลงเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อการแสดงฉ่อยช่วยชาติ ส่วนที่ 3 เป็นการประกาศรายชื่อและ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพสกนิกรซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงาน
ในแต่ละจังหวัด ส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นจากงานนี้ทั้งหมดจะนำไปจัดตั้ง

“มูลนิธิเข้าใจเข้าถึงพัฒนา” เพื่อร่วมแก้ปัญหาภาคใต้ต่อไป
 

ข่าวประจำวัน