สค.สช.จับมือ 3 พันธมิตรองค์กรใหญ่ทำงานเพื่อชาติ ด้านเกษตร แรงงาน และสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดใต้

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by emailเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)
นายวิทยา ประจันตะเสน เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ดร.พงษ์อัมพร บรรดาศักดิ์
เลขาธิการองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย และ พล.ท. ณพล คชแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก  หัวหน้าคณะกรรมการกิจการพลเรือนและงานมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4 ส่วนหน้า  
ทั้งนี้ ยังมีอีก 3 หน่วยงานที่ร่วมให้การสนับสนุนโครงการนี้
ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมประมง และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โดยมีผลนับตั้งแต่วันลงนามบันทึกข้อตกลงเป็นต้นไป  สาระสำคัญความร่วมมือในครั้งนี้
จะเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของทั้ง 4 องค์กร  แบ่งเป็น 5 ข้อหลัก
ได้แก่1.การส่งเสริมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ในการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับการจัดการ
ทั้งในการวางแผนการผลิต การรวมกลุ่มอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนา
คุณภาพการผลผลิต การแปรรูปและการตลาด ตลอดจนการรักษาทรัพยากรการผลิตทาง
การเกษตรอย่างยั่งยืน

2.มุ่งสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยใช้องค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 และหรือสหกรณ์เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคแรงงานไทย โดยพัฒนาการประกอบวิชาชีพให้เป็น
แรงงานฝีมือ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น พร้อมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ
แรงงานผิดกฎหมาย

4.สื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร แรงงานองค์กร
แรงงานและประชาชนโดยทั่วไปในการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน

5.ร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพแห่งชาติ ในการรักษาเอกราช
อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตแดน เกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์ของราชอาณาจักรไทย           นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือนี้ว่า เป็นความโชคดีที่ สค.สช.
ได้รับโอกาสให้ทำงานให้กับบ้านเมืองในส่วนที่ทำได้อยู่แล้วนั่นก็คืองานประชาสัมพันธ์โครงการ
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้  ซึ่งจะได้นำเสนอในรายการวิทยุ  
“คุยข้ามคลื่น”
ผ่านสถานีวิทยุในเครือข่าย 1,548 สถานี ทั่วประเทศไทยต่อไป ส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง
หน่วยงานหลักคือ กอ.รมน.ภาค 4 เป็นผู้ดำเนินงานนั้นเมื่อ สค.สช.ได้รับมอบหมายก็จะได้
ดำเนินการในทันทีนายกนกศักดิ์กล่าวอย่างมั่นใจ

ข่าวประจำวัน