6 ครั้ง “รวมพลคนหลังไมค์” ประสบความสำเร็จมาก คนทำวิทยุธุรกิจมั่นใจ สค.สช.บอกต่อไลน์ถล่ม

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

 • จัดแล้ว 6 ครั้ง เชียงใหม่ พิษณุโลก กรุงเทพฯ โคราช
  ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เกือบพันสถานีสมัครเข้าร่วมในทุกโครงการ
  เพราะมีแต่ได้กับได้
 •         จากการเปิดเผยของ ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม กรรมการบริหารสภาเครือข่าย
  สื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) ถึงผลการจัดประชุมสัญจรภายใต้ชื่องาน
  “รวมพลคนหลังไมค์”ใน 6 ครั้งจาก 10 ครั้งที่ดำเนินการไปแล้วว่า ทั้ง 6 ครั้งคือ
  ที่เชียงใหม่ พิษณุโลก กรุงเทพฯ โคราช ขอนแก่น และ ร้อยเอ็ด ประสบความสำเร็จ
  เป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก พล.ท.ณพล คชแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
  กองทัพบก ประธานที่ปรึกษา สค.สช.เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุม
  ทั้ง 6 ครั้ง โดยสรุปแล้ว สค.สช.ได้เสนอให้ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง
  ประเภทบริการทางธุรกิจเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ กับ สค.สช.ดังนี้

   
 • 1.โครงการ รวมใจพสกนิกรไทยสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะทำงาน
  กิจการพลเรือนและงานมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
  ภายในภาค 4 ส่วนหน้า
 • 2.โครงการก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพะรเจ้าอยู่หัวและ
  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
 • 3.โครงการจัดงาน 100 ปีสหกรณ์ไทยร้อยใจเทิดพระบิดา ร่วมกับ
  สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย
 • 4.โครงการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพิราบขาวซึ่งจะเป็นสถาบันการเงิน
  ของคนทำวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ
 • 5.โครงการจัดตั้งบริษัทกลางคือ บริษัทเคมอลล์บิสสิเนสเรดิโอ จำกัดที่
  จัดสิทธิประโยชน์ให้กับทุกสถานีที่เข้าร่วมโครงการโดยให้เข้าร่วมถือหุ้น
  ได้ 1,000 หุ้น
 • 6.โครงการเปิดศูนย์รับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ร่วมกับโรงเรียน
  ดิษฐ์ราการบริบาล
 • 7. โครงการจัดตั้งชมรมสัญญาใจ  ร่วมกับ บริษัทสัญญาประกันภัย  
  จำกัด (มหาชน)
 • 8. โครงการเปิดศูนย์รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรีของ
  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • 9.โครงการ “ห้างสรรพสินค้าทางอากาศ” เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าจาก
  โรงงานผู้ผลิต

 •        ดร.ทองหล่อฯ กล่าวต่อไปว่าทุกโครงการของ สค.สช.ให้เป็นไป
  ด้วยความสมัครใจ  ไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ  ทั้งสิ้นนอกจากนี้
  สมาชิกยังได้รับสิทธิแต่งตั้งเป็นผู้สื่อข่าวของสภาฯ ประจำภาคต่าง ๆ  
  พร้อมบัตรนักข่าวตามระเบียบของสภาฯด้วย  และ สค.สช.ได้มอบ
  กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับสมาชิกสมทบ  1 แสน สมาชิกสามัญ
  200,000 บาท กรรมการประจำอำเภอ 300,000 บาท และ กรรมการ
  ประจำจังหวัด 500,000 บาทด้วย ทุกโครงการสมาชิกตอบรับและ
  สมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

 •          ทางด้านนายสำเภา บุญเปี่ยม กรรมการบริหาร สค.สช.ในฐานะ
  ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษกล่าวว่าทั้ง 6 ครั้งที่จัดไปแล้ว สมาชิก
  ส่วนใหญ่ทราบข่าวต่อ ๆ กันมาจากไลน์กลุ่มต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ
  วิทยุกระจายเสียงด้วยกันเองแบบที่เรียกว่าไลน์ถล่ม  และส่วนที่มา
  จากการประสานงานของกรรมการประจำจังหวัดในหลายจังหวัด
  ที่เข้มแข็งทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมก็มีจำนวนมาก จะมีเพียง
  บางจังหวัดที่กรรมการจังหวัดไม่สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับ
  สมาชิกเครือข่ายได้ ซึ่งจะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
  จังหวัดใหม่ต่อไปนายสำเภากล่าวสรุป

ข่าวประจำวัน