สค.สช.ร่วมถวายพานพุ่ม งาน "รักพ่อ" ที่มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ร่วมกับ รัฐบาล โดยสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้น

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ในงาน "รักพ่อ"ที่มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ร่วมกับ รัฐบาล
โดยสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้น  สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่
งชาติ (สค.สช.)
นำโดย นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช.ในฐานะประธานคณะอนุ
กรรมการ
ฝ่ายจัดหารายได้
ในโครงการสร้างหอเฉลิมพระเกกียรติของมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการ สค.สช.ร่วมเทิดพระเกียรติ
โดยการถวายพานพุ่ม
เป็นลำดับที่ 15 ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ข่าวประจำวัน