คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการบริหารสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ สมัยที่ 3/2557

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

คำสั่ง
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ที่ 3/2557
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
สมัยที่ 3/2557

...................................................

          อาศัยข้อบังคับสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานของสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมาย จึงขอแต่งตั้งกรรมการบริหาร
สมัยที่ 3/2557 ดังนี้

1. กรรมการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพสมาชิก

1.1      ดร.ทองหล่อ  เที่ยงธรรม          เป็น        ประธานกรรมการ

1.2      ดร.สุรชัย  เกาะหวายเหนือ       เป็น        กรรมการ

1.3      ดร.พงษ์อัมพร  บรรดาศักดิ์       เป็น        กรรมการ

1.4      ดร.ประเสริฐ  ผ่าพันธุ์               เป็น        กรรมการ

1.5      นายวันพิพัฒน์  คมภักดี            เป็น        กรรมการ

          มีหน้าที่กำหนดแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้กรรมการและสมาชิกได้มี
โอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอให้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ โดยการประสานกับองค์กรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และมี
หน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสภาฯ ในฐานะกรรมการบริหาร

2. กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน

2.1      นายสมศักดิ์   ยิบพิกุล             เป็น       ประธานกรรมการ

2.2      นายทวีศักดิ์   ปิยะวิสุทธฺกุล     เป็น        กรรมการ

2.3      นางเตือนจิตร  ธนศรีพนิชนัย   เป็น        กรรมการ

2.4      นายประทีป    ทรรศนียาภรณ์   เป็น        กรรมการ

2.5      นายมนเทียร   อุทยานิน          เป็น        กรรมการ

           มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
โดยเน้นการจัดการองค์กรสมัยใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วย
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  และมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ
สภาฯ ในฐานะกรรมการบริหาร

3. กรรมการฝ่ายกฎหมาย

3.1      นายปรีชา   ตรีสุวรรณ         เป็น        ประธานกรรมการ

3.2      ร.ต.ต.สุขสัณห์   ภิชัย         เป็น        กรรมการ

3.3      นายกิตติธัช  ภูธนะโภคิน    เป็น        กรรมการ

3.4      นายธานี  แตงจีน               เป็น        กรรมการ

3.5      นางพรประทาน  ชูโต         เป็น        กรรมการ

          มีหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ให้
ความรู้กับสมาชิก โดยการจัดการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีหน้าที่
ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสภาฯ ในฐานะกรรมการบริหาร

4. กรรมการฝ่ายกิจกรรมและโครงการพิเศษ

4.1      นายสำเภา   บุญเปี่ยม            เป็น        ประธานกรรมการ

4.2      นายอัยวัฒน์   ชื่นภาณุวัฒน์    เป็น        กรรมการ

4.3      นายฉัตรชัย    ผิวนิล              เป็น        กรรมการ

4.4      นายคมฐณิษฎ์   ภษิกุญ          เป็น        กรรมการ

4.5      น.ส.เพชรณทัย  ไทยสาละวิน เป็น        กรรมการ

          มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการพิเศษต่าง ๆ โดยการศึกษาข้อมูลเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรม หรือส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร  และมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสภาฯ ในฐานะกรรมการบริหาร

5.  กรรมการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ

5.1      นายพัฒนกฤษ  พ่วงทอง     เป็น        ประธานกรรมการ

5.2      นางสาววรัญญา  ดวงแก้ว    เป็น        กรรมการ

5.3      นางโชติมา   อมรกุล           เป็น        กรรมการ

5.4      นายธรรมดิวิชย์   ศรีรุ้ง        เป็น        กรรมการ

5.5      นายสมศักดิ์  แพนุ้ย            เป็น        กรรมการ

        มีหน้าที่ในการส่งเสริม จัดหา สนับสนุน งานที่เกี่ยวกับธุรกิจของสมาชิก
ผ่านนิติบุคคลในกำกับของสภาฯ และมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของสภาฯ ในฐานะกรรมการบริหาร

      6.กองเลขาธิการสภาฯ
            6.1 นายฉัตรชัย    ผิวนิล                 เป็น       รักษาการเลขาธิการ
            6.2 นางสาววรรณิดา   โพธิ์โสด       เป็น       รองเลขาธิการ

           มีหน้าที่บริหารจัดการงานธุรการ งานเอกสาร งานประชุม งานติดต่อ
สื่อสาร งานทะเบียนข้อมูลสนับสนุนการจัดกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆ
จากมติของกรรมการบริหาร
         
ขอให้กรรมการบริหารทุกท่านที่ได้รับการแต่งแต่งในสมัยที่ 3/2557 นี้  ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความตั้งใจจริง เพื่อนำมาซึ่งเกียรติภูมิแห่งสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
สืบไป

                         สั่ง ณ  วันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช  2557

 

(  นายกนกศักดิ์  ลิขิตไพรวัลย์)

นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ  (สค.สช.)

ข่าวประจำวัน