ประชุมใหญ่ สค.สช. 57 ประสบความสำเร็จเกินคาด กรรมการทั่วไทยพร้อม พันธมิตรทางธุรกิจพรึบ

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email


       จากการเปิดเผยของ นายฉัตรชัย ผิวนิล กรรมการบริหาร สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชน
แห่งชาติ (สค.สช.) ถึงผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ สค.สช. เมื่อวันที่ 22-23พ.ย.57
ของสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น ถ. พหลโยธิน
49 กม 46  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  โดยมีกรรมการอำเภอ (ส่วนหนึ่ง)
กรรมการจังหวัด กรรมการบริหาร และกรรมการที่ปรึกษา พร้อมกับผู้สังเกตการณ์ รวม 150 คน
เข้าร่วมประชุม ผลการประชุมโดยสรุปดังนี้

         ในวันที่ 22 พ.ญ.57 นายกสภาฯ โดยนายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ ได้แถลงต่อ
ที่ประชุมใหญ่ถึงผลการดำเนินการของสภาฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ชี้แจงโครงการความร่วมมือ
กับองค์กรต่าง ๆ และการเปิด บริษัท เอ็ม มอลล์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เพื่อให้เป็นองค์กรจัดสรร
สิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก แล้วนัดหมายกิจกรรมในวันรุ่งขึ้น ทำให้กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
พึงพอใจเป็นอย่างมากพร้อมเข้าร่วมในทุก ๆ โครงการ ส่วนในภาคกลางคืนมีงานเลี้ยงฉลอง
ครบรอบ 3 ปีชื่องาน   “3 ปี แฟนซี สค.สช.”  โดยเชิญชวนให้กรรมการทุกท่าน
สวมชุดไทยย้อนยุคเข้าประกวดกัน  เพื่อชิงรางวัลนาฬิกาข้อมือ ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล
ผลการตัดสินผู้ที่ได้รางวัลฝ่ายชายคือ คุณวินัย พันพะสุด    กรรมการจังหวัดสมุทรปราการ   
คุณพิทยา วงศ์สัมฤทธิ์ กรรมการจังหวัดชุมพร   คุณอัยรัช ศรีสุคนธ์ กรรมการจังหวัด
สมุทรสงคราม ส่วนฝ่ายหญิงได้แก่ คุณอรนุช  สัมมนา กรรมการจากปราจีนบุรี
คุณเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน กรรมการจากจังหวัดลำปาง   และคุณกสิฐาน พรพันธุ์
กรรมการอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี

          ในวันที่ 23 พ.ย.57 สรุปสาระสำคัญของการประชุมใหญ่มีพิธีเปิดในเวลา 09.09 น.โดย
พล.ท.ณพล คชแก้ว ผู้ชำนาญการพิเศษกองทัพบก เป็นประธาน หลังพิธีเปิดแล้วได้มีพิธี
ลงนามความร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษาและธุรกิจจำนวน 6 รายดังนี้

          1. สถาบันอาศรมศิลป์  เป็นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
โท เอก โดยจะร่วมมือกันกับ สค.สช.ในการจัดการศึกษาให้กับสมาชิกภายใต้การจัดการเรียน
การสอนของศูนย์การเรียนที่มีชื่อว่า “มหาวิชชาลัย การสื่อสารชุมชน” ซึ่ง สค.สช.
เป็นผู้ดำเนินการ

          2. บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการ
“ชมรมสัญญาใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการรณรงค์ให้คนไทยรักษาสัญญาต่อกันให้มากขึ้น
โดยจะออกบัตรให้กับสมาชิกเพื่อใช้ลดราคาสินค้าและบริการในเครือข่ายพร้อมกับมี
ประกันภัยให้ 100,000 บาทมอบให้ทุกคน  พร้อมกันนี้ บ.สัญญาประกันภัย ได้มอบกรมธรรม์
ความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับกรรมการบริหาร กรรมการจังหวัด กรรมการอำเภอ มูลค่ารวม
กว่า 300 ล้านบาท
          3.บริษัท วันบอกซ์โฮม จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยผู้ผลิตกล่องรับสัญญาณ
ทีวีดิจิตอล ผลิต ทีวี.ดิจิตอล และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ จะร่วมกันจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน
เครือข่ายของ สค.สช.ในโครงการ “ไทยภูมิใจสินค้าไทย”
          4.บริษัท กู๊ดเน็ต จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรายที่ 4
ของประเทศไทย ซึ่งจะเชื่อมกับเครือข่ายของ สค.สช.ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตทั่วไทย
ภายใต้โครงการ “สัญญาณเน็ตไทยถึงไทยทุกคน”
          5. หจก.ธนพันธ์กิจเกษตร  ผู้ผลิตวิตามินพืช “นิวมิคโปร” จะร่วมกันจัดทำ
โครงการ “คืนความสุขให้เกษตรกร”โดยนายก สค.สช.ในฐานะผู้อำนวยการจัดงาน
ครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย ในปี 2559 รับที่จะนำสินค้าทางการเกษตรของ
หจก.ธนพันธ์กิจเกษตร  เข้าไปร่วมเป็นสินค้าร่วมงานนี้อย่างเป็นทางการด้วย
          6.บริษัท นิว เคซี ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทเครือข่าย (MLM)
น้องใหม่ ที่เน้นกลยุทธ์ขายความจริงและความเป็นไปได้ไม่เพ้อฝัน  จะร่วมมือกัน
ทำธุรกิจในรูปของการเข้าถือหุ้นและให้สิทธิพิเศษสำหรับกรรมการ สค.สช.ที่ประสงค์
จะทำธุรกิจเป็นสมชิกโดยการพาสตำแหน่งที่สูงขึ้นในทันที

 

 
     นอกจากนี้ยังมี บริษัท ไอเอ็นทีวี จำกัด
เป็นบริษัทผู้ผลิตรายการ TV ดาวเทียมทาง
ช่อง PSI 122 ให้การสนับสนุน เวลากับ
สค.สช.  ทำรายการ “คุยข้ามคลื่น” เป็น
รายการที่จะ สื่อสารกับผู้ชมและสมาชิก
ทุกวัน ๆ ละ 3 รอบ เพื่อนำเสนอข่าวสารต่างๆ
ที่เกี่ยวกับกลุ่ม ผู้ประกอบการวิทยุ

กระจายเสียงภาคประชาชน ซึ่งจะเป็นเครือข่ายของห้างสรรพสินค้าทางอากาศ ภายใต้
การบริหารจัดการของ บ.เอ็มมอลล์ เน็ตเวิร์ก จำกัด นอกจากนี้ยังมี  บริษัท เมคกิ้ง 
มีเดีย จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตหนังสือพิมพ์  ตลาดวิเคราะห์ เป็นหนังสือพิมพ์
แนวธุรกิจ ที่มีวางจำหน่ายตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ  เข้าร่วมเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
ให้กับ บริษัทเอ็มมอลล์ เน็ตเวิร์ก จำกัด และบริษัท บริษัท MARQUIS จำกัด เป็น
บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนาฬิกามหามงคล และอัญมณีที่มีค่าต่าง ๆ มาเข้าร่วม
กับ สค.สช.จัดทำโครงการนาฬิกาที่ระลึกในงาน สหกรณ์ 100 ปี เนื่องในโอกาส
ที่จะครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 100 ปีด้วย

          ทางด้าน ดร.ทองหล่อ  เที่ยงธรรม กรรมการบริหาร สค.สช. ในฐานะ
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มมอลล์เน็ตเวิร์ก จำกัด ได้กล่าวถึงการจัดตั้ง
บริษัท เอ็มมอลล์ ว่ามีลักษณะเป็นบริษัทกลางในการจัดการความลงตัวทางธุรกิจ  โดยการ
สร้างกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนี้ ทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก  ซึ่งจะได้จัดสรรสิทธิประโยชน์ให้กรรมการและสมาชิกของ สค.สช.ในทุกๆ ธุรกิจ
ความร่วมมือ  ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการตอบสนองโอกาสทางธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้า
และบริการกับกลุ่มผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจและกลุ่มผู้ฟังทั่วประเทศไทย
วิสัยทัศน์ (Vision) ของ บริษัท เอ็ม มอลล์ เน็ตเวิร์ก จำกัด คือ “สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
นวัตกรรมใหม่ ด้วยการแปลงสินทรัพย์ทางปัญญา สินทรัพย์ทางธุรกิจ สินทรัพย์ทาง
ความสัมพันธ์ ที่มีอยู่ ใช้เป็นทุนบูรณาการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยมี
M Mall
Network เป็นผู้จัดสรรสิทธิประโยชน์และบริหารจัดการ  เน้นความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์”

พันธกิจ (Mission) 

          1.รวบรวมกลุ่มบริษัทผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนประเภทบริการ
ทางธุรกิจเข้าร่วมธุรกิจ โดยมีสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) เป็นผู้
ประสานงาน

  

  

           2. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน กิจกรรมทางธุรกิจ ให้มี
ประสิทธิภาพต่อเนื่อง ชัดเจน เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้านธุรกิจและความเข้มแข็งของ
องค์กร
           3.ดำเนินการจัดหาผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ดำเนินการนิติบุคคลทางธุรกิจเข้าร่วม
สนับสนุนและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม
          กลยุทธ์ระดับองค์กรของ M mall Network สั้น ๆ คือ  “เป็นเจ้าภาพจัดสรร
ผลประโยชน์”
โดยการนำสิ่งที่ดีและมีมูลค่าอยู่แล้ว มาสร้างเป็นธุรกิจเครือข่าย
นวัตกรรมใหม่  Business Innovation Network (BIN) ที่แตกต่างไปจากธุรกิจใน
รูปแบบเดิม ทั้งนี้ต้องอาศัยเครือข่ายในการดำเนินงานโดยมีเครือข่ายผู้ประกอบการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทบริการทางธุรกิจเป็นเจ้าภาพหลัก

          นอกจากนี้ บริษัท เอ็มมอลล์เน็ตเวิร์ก จำกัด ยังได้เพิ่มเติมวัตถุสงค์ในการ
จดทะเบียนให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและเพื่อให้รองรับกับกระบวนการ
ทางธุรกิจของผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการธุรกิจอีกหลายข้อเช่น     
           1. ประกอบกิจการ การประมูลคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
เพื่อให้บริการทางธุรกิจตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ออกแบบจัดทำสื่อโฆษณาและผลิต
เพลงไทยเพื่อจำหน่าย จัดทำ นำเผยแพร่ ภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา การแสดง
ประกอบเพลง รายการโทรทัศน์รูปแบบต่างๆ  การบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ผลงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ และรับผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิด      
           2. ประกอบกิจการ รับจัดประชุม จัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน โดยการจัดหาสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม
เอกสารประกอบ สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม และจัดหาวิทยากร
ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
          3. ประกอบกิจการด้านบันเทิง รับจัดงานพิธีเปิดอาคารสถานที่ งานครบรอบปี
งานฉลองเนื่องในโอกาสต่าง ๆ งานแสดงสินค้า จำหน่ายสินค้า งานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านสื่อต่าง ๆ และจัดหาวงดนตรี เวที เครื่องเสียง
พร้อมจัดหาศิลปินนักแสดง และส่วนประกอบอื่น ๆ ตามตกลง  

          นายฉัตรกล่าวสรุปภาพรวมของการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ของ สค.สช.ครั้งนี้ว่า  นับว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย กรรมการบริหาร
ทั้ง 26 คน ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วมประชุม ตนในฐานะรักษาการ
เลขาธิการสภาฯ ที่เป็นทำหน้าที่ประสานงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายจาก
นายกสภาฯ มั่นใจว่าสิ่งที่ปรากฏในที่ประชุมใหญ่ทั้ง 2 วันนั้น  จะถูกดำเนินการ
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยพลังเครือข่ายที่เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นรูปธรรม
นายฉัตรชัยกล่าวอย่างมั่นใจ

 

ข่าวประจำวัน