สถานีวิทยุที่ต้องการตรวจสอบเครื่องส่ง

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

สถานีวิทยุที่ต้องการตรวจสอบเครื่องส่ง

        สำหรับสถานีวิทยุที่ต้องการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง ที่ทางกสทช.
ได้กำหนดกฏเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้สถานีวิทยุได้ปฏิบัติตาม คือสถานีวิทยุต้อง
มีรายชื่อที่
ทางกสทช.ส่งให้แลป และมีใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ที่ไม่
หมดอายุ หากได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

แล้วได้รับอนุมัติจากที่ประชุมบอร์ดกสทช. แต่ยังไม่ได้รับใบจริงสามารถนำใบเสร็จยืนยัน
ได้ แต่ถ้าดำเนินการต่อใบอนุ
ญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ยังไม่มีรายชื่อ
ที่ทางกสทช.ส่
งให้แลปหรือยังไม่ได้รับอนุมัตจากบอร์กสทช. ก็ไม่สามารถไปตรวจ
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง ซึ่งทางบอร์ดกสทช.จะประชุมทุกวันจันทร์ สถานีวิทยุ
ที่ดำเนิ
นการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งจะต้องไปดำเนินการขออนุญาตตั้ง
สถานี ขอมีเครื่องส่ง และ
ขอใช้เครื่องส่ง ส่วนในชั้นนี้จะมีการสอบสวนที่มาของเครื่องส่ง
ซึ่งเป็นด่านหินสำหรับสถานีวิ
ทยุสำหรับเครื่องส่งเก่าที่ตรงกับภาพถ่ายที่ส่งไปในการขอ
เป็นผู้
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในชั้นสอบสวนจะไม่ยุ่งยากเท่ากั
เครื่องส่งใหม่ต้องดำเนิ
นการขอทำเครื่องส่งก่อนที่จะเข้าแลปตรวจ ในส่วนเครื่องนอก
(RVR) ทางกสทช.ถือว่าเป็นเครื่องเถื่
อนเนื่องจากทางประเทศอิตาลี ไม่ได้หรือเคยส่ง
เครื่องส่ง (
RVR) มาที่ประเทศไทย จึงไม่มีเอกสารแสดงการนำเข้าหรือการเสียภาษี
ศุลกากร
ทางกสทช.จึงไม่อนุญาตสำหรับเครื่องส่ง(RVR) ในชั้นสอบสวน ซึ่งเวลานี้
ปัญหาใหญ่สำหรั
สถานีวิทยุคือการตรวจมาตรฐานทางเทคนิค ในชั้นสอบสวนเรื่อง
ที่มาของเครื
่องส่ง การที่จะลงเรือของกสทช.เพื่อได้รับอนุญาตออกอากาศ ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายๆของสถานีวิทยุ
ที่จะต้องดำเนินการให้ผ่านกฏเกณฑ์และเงื่อนไขของกสทช.

ข่าวประจำวัน