จัดเต็ม 100 คน เข้าโครงการ อบรมบัตรผู้ประกาศหาร 2

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

จัดเต็ม 100 คน เข้าโครงการ อบรมบัตรผู้ประกาศหาร 2

     เมื่อ 9 ธ.ค.56 เวลา 09.00 น. สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)

จัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา)
และกสทช. ณ อาคารสัมมนา 1 มสธ. เปิดการอบรมโดย รองอธิการบดี มสธ. โดยมี
ผศ.พ.ตท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท และ ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม เป็นผู้ประสานงาน
มีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน ทั้งนี้ สค.สช.สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพให้กับกรรมการ สค.สช. ทุกระดับ 
     
ทางด้าน ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม ประธานกรรมการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก ถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่าเป็นโครงการ 

อบรมบัตรผู้ประกาศหาร 2 ว่าต้องการ ให้สมาชิกในเครือข่ายโดยเฉพาะ
กรรมการประจำอำเภอ จังหวัด และกรรมการบริหาร ได้เข้ารับ การอบรม 
โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงครึ่งเดียว 
ผู้เข้าอบรมจ่ายเพียง 1,500 บาท 
พร้อมอาหารและที่พัก นับว่าได้รับความสนใจจากกรรมการและ
สมาชิกเป็นอย่างดียิ่ง   

 

ข่าวประจำวัน