ประกาศ สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) ฉบับที่ 7/2556 เรื่องจุดยืนการเมือง

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

ประกาศ
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)
ฉบับที่ 7/2556 เรื่องจุดยืนการเมือง

...................................................

                ด้วยสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) เป็นองค์กร
สื่อสารมวลชนองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ ที่สมาชิกของ สค.สช. ดำเนินการอยู่ และ
เนื่องด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้เกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงรัฐบาล
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  ปริมณฑล และในต่างจังหวัดที่ปรากฏเป็นข่าว
โดยทั่วไปนั้น  เพื่อให้กรรมการและสมาชิกของ สค.สช. ทุกระดับถือปฏิบัติ
สค.สช. จึงขอออกแถลงการณ์ถึงจุดยืนทางการเมืองดังนี้

1. สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ  (สค.สช.)  จะทำหน้าที่
    สื่อสารมวลชนด้วยความเป็นกลาง นำเสนอข่าวสารข้อมูลบนพื้นฐาน
    ของข้อเท็จจริง โดยไม่เข้าข้างหรือเอนไปยังฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

2. สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ  (สค.สช.) ไม่อนุญาตให้
    กรรมการบริหาร กรรมการประจำจังหวัด กรรมการประจำอำเภอ
    และสมาชิก ใช้เครื่องหมาย  (Logo) ของ สค.สช. เพื่อเป็น
    สัญลักษณ์ในการนำเสนอความคิดเห็นทางการเมือง ในลักษณะ
    ที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวโดยเด็ดขาด

3. สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) ขอให้กรรมการ
    บริหาร  กรรมการประจำจังหวัด กรรมการประจำอำเภอ และสมาชิก
    มีความเป็นอิสระในทางการเมือง ทั้งในการเสนอความเห็น หรือการ
    เข้าร่วมได้เป็นส่วนตัว แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ตำแหน่งกรรมการ หรือ
    สมาชิก ในองค์กรเข้าไปแสดงความเห็น เข้าร่วม หรือกระทำอื่น ๆ

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2556

 

(  นายกนกศักดิ์  ลิขิตไพรวัลย์)

นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ  (สค.สช.)

ข่าวประจำวัน