สค.สช.จัดอบรมบัตรผู้ประกาศหาร 2 จ่ายเพียง 1,500 อาหารที่พักพร้อม รุ่นที่ 1 รับ 100 คน อบรมที่ มสธ.

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

สค.สช.จัดอบรมบัตรผู้ประกาศหาร 2
จ่ายเพียง 1,500 อาหารที่พักพร้อม 
รุ่นที่ 1 รับ 100 คน อบรมที่ มสธ.

             

          จากการเปิดเผยของ ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม ประธานกรรมการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก ถึงโครงการ อบรมบัตรผู้ประกาศหาร 2 ว่าเป็นโครงการที่ต้องการ
ให้สมาชิกในเครือข่ายโดยเฉพาะกรรมการประจำอำเภอ จังหวัด และกรรมการบริหาร ได้เข้ารับ
การอบรม โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงครึ่งเดียว คือปกติ 3,000 บาท(ไม่รวมค่า อาหาร/ที่พัก)
งานนี้จ่ายเพียง 1,500 บาท ก็เข้าอบรมได้ ส่วนที่เหลือใช้งบประมาณของ สค.สช.  แต่อบรม
เฉพาะที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกล็ด จ.นนทบุรี เท่านั้น รุ่นแรกนี้รับเพียง 100
คน อบรมวันที่ 9-10-11 ธ.ค.56  สนใจเข้าอบรมสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 081-6294777
ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม

          ทางด้าน นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์  นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
(สค.สช.)กล่าวถึงโครงการนี้ว่าถึงแม้ตนจะไม่เห็นด้วยกับการที่ กสทช. ออกหลักเกณฑ์ในเรื่อง
การอบรมอบรมเพื่อขอมีบัตรผู้ประกาศมาตั้งแต่ต้นแล้ว เพราะเป็นการเพิ่มภาระให้กับ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเข้าอบรมถึง 3 ครั้ง 3 ขั้น  
ถึงแม้ กสทช.จะมีเจตนาให้บุคลากรสายงานสื่อสารมวลชนทั้งวิทยุและโทรทัศน์ได้พัฒนา
ศักยภาพก็จริง แต่หลายคนก็ไม่พร้อมเช่น นักจัดรายการ นักข่าว ผู้ควบคุมเสียง ที่เป็นเพียง
ลูกจ้างของสถานีวิทยุต่าง ๆ เป็นต้น  กสทช.น่าจะยื่นมือเข้ามาช่วยในด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ทั้ง ๆ ที่มีกองทุนในการพัฒนาอยู่แล้ว แต่กลับให้รับผิดชอบกันเองเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก
อย่างไรก็ตามการที่ สค.สช.จัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะต่อยอดในเรื่องการศึกษาระดับ
ป.ตรี-โท-เอก และหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่ สค.สช.มี MOU กับ มสธ.ไว้ การเริ่มต้น
ด้วยหลักสูตรการอบรมบัตรผู้ประกาศของ กสทช.นี้ จึงเป็นเรื่องที่ทำควบคู่กันไปให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้ประโยชน์สูงสุด 

ข่าวประจำวัน