1 อำเภอ 1 กรรมการ รับสิทธิจัดเต็ม สค.สช.ประกาศรับสมัคร กก.อำเภอ

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

1 อำเภอ 1 กรรมการ  รับสิทธิจัดเต็ม
สค.สช.ประกาศรับสมัคร กก.อำเภอ

          จากการประชุมใหญ่ของ สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)
เมื่อ 21-22 ต.ค.56 ได้มีมติให้กรรมการประจำจังหวั
ดทุกจังหวัดสรรหากรรมการประจำ
อำเภอ ๆ ละ 1 คน นั้น

           ในขณะนี้ได้มีกรรมการจังหวัดหลายจังหวัดส่งรายชื่อเข้าบ้างแล้ว หากแต่
ต้องการายละเอียดเพิ่มเติ
มถึงระเบียบการสมัครและสิทธิที่กรรมการประจำอำเภอ
จะได้รับ ทาง สค.สช.จึงได้ออกประกาศ ฉบับที่ 5/2556 ลงวันที่ 22 ต.ค.56 
โดยมีรายละเอียดตามประกาศดังนี้
..............

 

ประกาศ
 สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ  (สค.สช.)
ฉบับที่ 5/2556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556

เรื่อง  การรับสมัครกรรมการ
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนประจำอำเภอ

****************************************
 

          เพื่อให้การดำเนินงานของสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก้าวหน้า บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศรับสมัครกรรมการ
ประจำอำเภอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1 ต้องเป็นผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง (ประเภทใดก็ได้) หรือมีอาชีพเป็น
สื่อสารมวลชนที่กรรมการ สค.สช.ประจำจังหวัดรับรอง
  1.2 มีสถานที่ตั้งสถานีฯ หรือประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนในอำเภอที่เป็นกรรมการ
  1.3 มีความสมัครใจสมัครเข้าเป็นกรรมการ สค.สช.ประจำอำเภอด้วยตนเอง
2. ระเบียบการสมัคร
  2.1 สมัครด้วยตนเองกับกรรมการประจำจังหวัด
  2.2  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
         2.2.1 ใบตอบรับเป็นกรรมการ  (สภาฯ จะส่งไปให้)
         2.2.2 สำเนาบัตร/ทะเบียนบ้าน
         2.2.3 รูปถ่าย 2 นิ้ว 1  รูป
         2.2.4 สำเนาเอกสารเกี่ยวกับสถานีวิทยุหรือสื่อของท่าน
3.สิทธิของกรรมการประจำอำเภอ
     3.1.  ได้สิทธิประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ตลอดเวลา
ที่เป็นกรรมการ โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกัน (นับจากวันที่กรรมการสภาฯ มีมติรับเข้า
เป็นกรรมการ)
     3.2    ได้รับบัตรสมาชิกและบัตร “ผู้สื่อข่าว” ของสภาฯ (รวมอยู่ในใบเดียวกัน)
คนละ 1  บัตร
     3.3    ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่างสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชน (สค.สช.) กับ
มหาวิทยาลัย  ที่ สค.สช. มีบันทึกข้อตกลง
     3.4  ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของสภาฯ  เช่น
            3.4.1   โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช (สร้างหอ
เฉลิมพระเกียรติมูลค่า 500 ล้านบาท)
            3.4.2 โครงการความร่วมมือกับบริษัทภาคภูมิการเกษตร 003 จำกัด
ซื้อปุ๋ยแบ่งจ่าย  โกวต้าสถานีละ 1 ล้าน             
            3.4.3 โครงการซื้อเครื่องส่งกระจายเสียงจากประเทศอังกฤษ ผ่าน
มาตรฐาน กสทช. ในราคาประหยัด
            3.4.4 โครงการเข้าอบรมบัตรผู้ประกาศ กับ มสธ. (จ่ายครึ่งเดียว)
            3.4.5 โครงการความร่วมมือกับชาวสวนกาแฟที่ จ.ชุมพร (ได้เป็น
ผู้แทนจำหน่ายกาแฟเขาทะลุ สูตรพิเศษเฉพาะโครงการ แต่เพียงผู้เดียวใน
อำเภอนั้น)
            3.4.6 โครงการความร่วมมือกับสหกรณ์วัดจันทร์ (สหกรณ์แห่งแรก
ของประเทศไทย) จัดงาน 100 ปีสหกรณ์ไทยร้อยใจ เทิดพระบิดา
ปี 2558-2559 (ได้สิทธิในการลงโฆษณางานนี้)
       (รายละเอียดในแต่ละโครงการจะส่งให้ทราบหลังจากได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการประจำอำเภอ)
     3.5 ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสปอนเซอร์ (ผู้สนับสนุนรายการ) รายใหญ่
และรับประชาสัมพันธ์  โครงการระดับประเทศในนามของ สค.สช. เช่นโครงการ
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่น ของ
       รัฐบาล และโครงการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระ และ
หน่วยงานเอกชน เป็นต้น

4. ข้อปฏิบัติของสภาฯ เมื่อได้รับเอกสารจากผู้สมัครครบแล้วสภาฯ
จะดำเนินการดังนี้

     4.1 ออกหนังสือแต่งตั้ง  พร้อมบัตรประจำตัว
     4.2 มอบเสื้อ สค.สช. ให้ 1 ตัว
     4.3 มอบกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)
        การรับสมัครกรรมการประจำอำเภอตามประกาศฉบับนี้ ไม่มีค่าสมัคร
ค่าบำรุงรายปี หรือค่าดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น  

                               ประกาศ    ณ    วันทีที่ 22 ตุลาคม   พ.ศ. 2556

                               (ลงชื่อ)      

                                            (นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์)
                                  นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)

ข่าวประจำวัน