สค.สช.จับมือ กับ มสธ.อย่างเป็นทางการ ลง MOU แล้ว เดินหน้ายกระดับ DJ.ทั่วไทย

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email


สค.สช.จับมือ กับ มสธ.อย่างเป็นทางการ 
ลง MOU แล้ว
เดินหน้ายกระดับ DJ.ทั่วไทย

          ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม ปธ.กก.ฝ่ายพัฒนาการศึกษาฯ มั่นใจ
เรื่องนี้จบที่ มสธ. โดยมี ผศ.พ.ต.ท.(หญิง) ดร.ศิริวรรณ อนันโท
ที่ปรึกษา สค.สช.หนุนสุดแรง

          จากกากเปิดเผยของ ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)ถึงโครงการ
ยกระดับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทั่วไทยให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในคณะ
นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงหรืออื่น ๆ ที่สนใจ ว่าในขณะนี้ได้บรรลุข้อตกลงแล้ว
กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยมีพิธีลงนามกันเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของ มสธ.ระหว่างผู้แทนของทั้งสองฝ่ายได้แก่ ผศ.อรสา
ปานขาว รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนของอธิการบดี
กับ นายกนศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช.

           สาระสำคัญของ MOU ฉบับนี้มีด้านหลักสูตรการศึกษา ด้านการฝึกอบรมด้านการวิจัย
ทางนิเทศศาสตร์ และด้านการใช้ทรัพยากร (รายละเอียดได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว) ทั้งนี้
โดยมี ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะ กรรมการที่ปรึกษา สค.สช.จะเป็นผู้เชื่อมประสาน
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม กล่าวต่อไปว่า เรื่องการแสวงหา
สถาบันการศึกษาเพื่อรองรับโครงการพัฒนาสมาชิกของ สค.สช.ที่ผ่านมาได้ดำเนินการมา
เป็นลำดับแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่เมื่อมาที่ มสธ.ทุกอย่างจะจบอยู่ที่นี่
เพราะ มสธ.เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกแล้ว

         ทางด้านนายกนกศักดิ์ฯ ได้กล่าวในที่ประชุมหลังพิธีลงนามว่า การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ
มากกับการที่จะยกระดับผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงทั้งในด้านสังคม และการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเอง ดังนั้นเมื่อ มสธ.ได้ตกลงเป็นองค์กรในการพัฒนาบุคลากรให้กับ สค.สช.จึงเป็นเรื่อง
ที่ดีที่สุดแล้ว ที่สำคัญ มสธ.ได้ส่งเสริมให้ สค.สช. บรรลุความตั้งใจไประดับหนึ่งแล้ว ยังเหลือ
ก็แต่จากนี้ไปจะเดินหน้าผลักดันให้เกิดผล ในทางปฏิบัติอย่างสุดความสามารถนายกนกศักดิ์
กล่าวต่อที่ประชุม

ข่าวประจำวัน