2 ด๊อกเตอร์ ประสานสำเร็จ มติสภา มสธ.ผ่านร่าง MOU แล้ว หาฤกษ์ลงนาม เข็นต่อไปยังกองทุน กสทช.ดัน DJ.เรียนได้ถึง ป.เอก

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

2 ด๊อกเตอร์ ประสานสำเร็จ มติสภา มสธ.
ผ่านร่าง MOU แล้ว หาฤกษ์ลงนาม เข็นต่อไป
ยังกองทุนกสทช.ดัน DJ.เรียนได้ถึง ป.เอก

        จากการเปิดเผยของ ดร.ทองหล่อ เทียงธรรม ประธานฝ่าย
ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก สภาเครือข่าย
สื่อภาคประชาชนแห่งชาติ 
(สค.สช.) ถึงความคืบหน้าในการทำ
ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชกับ
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ว่าในขณะนี้ได้รับ
แจ้งจาก 
ผศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท ผู้อำนวยการ
ศูนย์ศึกษานโยบาย
การสื่อสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และในฐานะ กรรมการที่ปรึกษา 
สค.สช.ว่าร่างบันทึกความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และ การใช้ทรัพยากร ระหว่าง
มสธ.กับ สค.สช.นั้นได้ผ่านมติของ
สภามหาวิทยาลัยแล้ว
โดยมีสาระสำคัญดังนี้

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นระหว่างสภาเครือข่าย
สื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
(สค.สช.) โดยนายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
นายก
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ)โดยรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ
พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช (มสธ)
ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านนิเทศศาสตร์และการจัดการการสื่อสาร จึงได้มีข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ใน ๔ ด้าน คือ ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้านการฝึกอบรม
ด้านการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ และด้านการใช้ทรัพยากร เพื่อให้ข้อตกลง
ดังกล่าวมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นสมควรกำหนดขอบเขตของข้อตกลงความร่วมมือดังต่อไปนี้
           ข้อ 1 ความร่วมมือด้านหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ)จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์

และการจัดการการสื่อสาร เพื่อให้สมาชิกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
(สค.สช.) ใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และสามารถเทียบโอน
ตามหลักสูตรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไว้
         ข้อ 2  ความร่วมมือด้านการฝึกอบรม  ความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมด้านนิเทศศาสตร์และการจัดการการสื่อสาร โดยมีอาจารย์
ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ) ร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรระดับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและผู้จัดรายการ ด้านการสื่อสารมวลชน
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
         
ข้อ 3 ความร่วมมือด้านการวิจัยทางนิเทศศาสตร์  ความร่วมมือ
ในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ด้านต่างๆ
และการจัดการการสื่อสาร รวม
การวิจัยหาองค์ความรู้
การวิจัยเชิงประยุกต์ การวิจัยสำรวจความต้องการ
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านการสื่อสารมวลชนและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการวิจัยประเมินผล
         ข้อ 4  ความร่วมมือด้านการใช้ทรัพยากร  ทั้งสองฝ่ายตกลง
ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งรวมถึงบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการผลิตและเผยแพร่สื่อเกี่ยวกับการฝึกอบรม และการวิจัย
ทางนิเทศศาสตร์ และด้านอื่นๆ ตามเงื่อนไขหรือตามที่ทั้งสองฝ่าย
ตกลงร่วมกัน  
         ข้อ 5  การดำเนินงาน  เพื่อประโยชน์แห่งความร่วมมือตาม
ข้อตกลงนี้ ให้ผู้แทนหรือผู้ได้รับมอบหมาย จากผู้แทนของทั้งสองฝ่าย
เป็นผู้ดำเนินงาน ประสานงาน และตกลงกันในรายละเอียดเรื่องต่างๆ
เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์แห่ง
ข้อตกลงนี้ โดยจะต้องมอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร
         ข้อ 6  การทบทวนและการแก้ไขข้อตกลง ให้มีการทบทวน
ข้อตกลงทุกระยะ ๒ ปี  นับตั้งแต่วันลงนามในข้อตกลง ทั้งนี้
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) กับ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ)  โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จะร่วมกันทบทวน
การปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้

         ดร.ทองหล่อฯ กล่าวต่อไปว่าจากที่ประชุมใหญ่ที่นายกนกศักดิ์
ลิขิตไพรวัลย์  นายก สค.สช.แถลงต่อกรรมการฯ ว่าต้องการผลักดัน
ให้ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับผู้ประกอบการ
วิทยุกระจายเสียงและผู้ดำเนินรายการ หรือ ดีเจ.ศึกษาต่อกับ
มหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐด้วยก็ยิ่งจะ
ได้รับเชื่อมั่นจากสมาชิกในเครือข่ายมากขึ้น  ที่สำคัญเรื่องนี้ตนเอง
จะผลักดันต่อไปยังสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส)
ของ กสทช. เพื่อให้เป็นตามเป้าประสงค์ของ กทปส.ในข้อ
4 และ ข้อ 5 
คือการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานในวิชาชีพและมีจริยธรรม
และส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
การจัดทำกิจกรรมในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
สำหรับพิธีลงนามอย่างเป็นทางการนั้นเมื่อทั้งฝ่ายมีความพร้อมก็จะมีขึ้น
ในเร็ว ๆ นี้  ดร.ทองหล่อกล่าวอย่างมั่นใจ

ข่าวประจำวัน