นายก สค.สช.จับมืออธิบดีกรมการปกครองคนใหม่ หนุนงานมวลชนทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศไทย

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

 นายก สค.สช.จับมืออธิบดีกรมการปกครองคนใหม่
หนุนงานมวลชนทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศไทย
 
หลัง อธิบดี ศิริพงษ์ ห่านตระกูล เข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ
กรรมการบริหารจะเข้าพบทำข้อตกลงความร่วมมือในทันที

 

      เมื่อวันที่ 30 ก.ย.56 เวลา 11.00 น. ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม ประธาน
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพสมาชิก สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
ได้นัดกับ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ให้ตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย เพื่อแสดงความยินดี ทั้งนี้
ได้เชิญนายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช.และ นายภาค  วราธนานันทน์
ประธานฝ่ายส่งเสริมกิจการสมาชิก เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างกรมการปกรองกับสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ถึงภารกิจของ
กรมการปกครอง ในด้านงานมวลชนที่ต้องใช้การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงประชาชน
ในทุก ๆ อำเภอ  ทั้งนี้นายกนกศักดิ์ฯ ได้นำเสนอภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นจอ
โปรเจ็คเตอร์ แสดงถึงความเป็นมาขององค์กรและศักยภาพของ สค.สช.
ในการที่จะช่วยงานทางราชการได้ โดยเฉพาะงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
ต่อเนื่อง ที่ สค.สช.ยินดีที่จะเป็นผู้ประสานงานให้
          ทางด้านนายศิริพงษ์ ห่านตระกูล กล่าวว่างานของกรมการปกครอง
เป็นเรื่องที่ต้องประสานกับทุกภาคส่วนอยู่แล้ว โดยเฉพาะงานประชาสัมพันธ์
ทางสื่อในทุก ๆ สื่อก็ต้องประสานงานกัน ส่วนองค์กรของ สค.สช.ซึ่งส่วนใหญ่
เครือข่ายเป็นวิทยุกระจายเสียงก็จะได้ทำงานร่วมกันอย่างนอน สำหรับประวัติ
ของอธิบดีกรมการปกครองคนใหม่มีดังนี้

 

                         

 • ชื่อ - นามสกุล นายศิริพงษ์  ห่านตระกูล   
 • ตําแหน่งงาน (ปั­จจุบัน) อธิบดีกรมการปกครอง
 • วัน / เดือน / ปี เกิด 11 กรกฎาคม 2498  
 • การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (พ.ศ.2516-2519)
 • ปริญญาโท Master of Public Administration (MPA), American
  International College, Massachusetts, USA (พ.ศ.2524-2525)
 • การอบรม หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นที่ 29 หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นที่ 31
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 33 วิทยาลัยการปกครอง  

ประวัติการดํารงตําแหน่งสําคัญ

 • ม.ค.2522 – ต.ค.2535  ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3-7)   
 • ต.ค.2535 – พ.ย.2540 นายอําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  
 • พ.ย.2540 – ต.ค.2541 นายอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  
 • ต.ค.2541 – พ.ย.2542 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ย.2542 – ม.ค.2544 ผู้อํานวยการส่วนนโยบายเศรษฐกิจและ
  สังคม สํานักนโยบายและแผนมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ม.ค.2544 – 12 ก.ย.2544 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง (ระดับ 8)
  (เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปกครอง)
 • 13 ก.ย.44 – 10 ต.ค.47  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง (ระดับ 9)
 • 11 ต.ค.47 – 24 ต.ค.48 ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ (ระดับ 9)
 • 25 ต.ค.48 – 10 ต.ค.50 รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (ระดับ 9)  
 • 11 ต.ค.50 – 26 ต.ค.51 รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ระดับ 9)
 • 27 ต.ค.51 – 30 ก.ย.52 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ระดับ 9)  
 • 1 ต.ค.52 - 8 ม.ค. 55 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  
 • 9 ม.ค. 55 - 7 ต.ค. 55 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 และ 7
  (ระดับ 10)
 • 8 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  
 • 1 ต.ค. 56 – ปั­จจุบัน อธิบดีกรมการปกครอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  และเหรียญตรา ม.ว.ม. , ม.ว.ช., ม.ป.ม

ข่าวประจำวัน