ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ประชุมใหญ่ สค.สช.ชัดทุกเรื่อง

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ประชุมใหญ่ สค.สช.ชัดทุกเรื่อง
จัดหนักเดินเครื่องสร้างเครือข่ายสื่อภาคพลเมือง ตอกย้ำต้องอยู่ได้
อย่างมีศักดิ์ศรี มั่นใจมาถูกทาง

           จากการเปิดเผยของ นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)
ถึงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ว่า  การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ
ของการประชุม เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้ทั้งหมด โดยมีสาระสำคัญ ๆ ดังนี้

          1. เรื่องการปฏิบัติตามบันทึกความร่วมมือกับ มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ในโครงการจัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ
ราชาภิเษกสมรสนั้น  กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านยินดีให้การสนับสนุนพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์โครงการนี้
อย่างเต็มที่เพื่อให้กระจายไปสู่อำเภอต่าง ๆ ทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศไทย  และจะสามารถเชิญชวนประชาชน
ให้ร่วมบริจาคได้ครบตามเป้าหมาย
          2.เรื่อง การผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.สภาสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกฎหมายในการขับเคลื่อน
องค์กรสื่อภาคประชาชน ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายของ สค.สช.กำลังด
ำเนินการอยู่อย่างเร่งรีบ โดยที่นายกนกศักดิ์ได้ย้ำถึงเรื่องนี้ว่า เป็นเป้าหมายหลักของ สค.สช.ที่จะต้องมีกฎหมาย
เป็นของตนเองเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสง่างาม มีความมั่นคง เป็นที่พึ่งของกลุ่ม
สื่อภาคประชาชนหรือสื่อภาคพลเมือง ที่ไม่ใช่สื่อกระแสหลักได้อย่างแท้จริง
          3.เรื่อง การส่งเสริมกิจการ
             3.1 การซื้อเครื่องส่งที่ได้มาตรฐาน   ที่ประชุมรับทราบเรื่องการจัดซื้อเครื่องส่ง 500 วัตต์ ตามที่
กสทช. กำหนดแบบยกล็อตจากบริษัทที่มีเครื่องส่งที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจของ กส.ทช.แล้ว และมีการบริการ
หลังการขายที่ดีมีเครื่องส่งสำรองให้ใช้เมื่อเกิดขัดข้อง และราคาถูกกว่าซื้อย่อย ซึ่งมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา
เพื่อดำเนินการเรื่องนี้แล้ว ผู้ประกอบการท่านใดสนใจจะซื้อเครื่องใหม่โปรดติดตามข่าวสารได้ทางเว็ปไซต์นี้

          3.2 การทำบันทึกความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนกาแฟ ที่ จ.ชุมพร ผู้ผลิตกาแฟเขาทะลุ ใน 
โครงการ “กาแฟดี ที่ ดีเจ.ชวนให้ดื่มเป็นโครงการที่ชาวสวนกาแฟจะเป็นผู้ผลิตกาแฟสูตรพิเศษตามที่
ตลาดต้องการส่งให้เครือข่ายของ สค.สช.เป็นผู้จำหน่าย โดยมี สค.สช.รับประกันคุณภาพสินค้า
         3.3 การทำบันทึกความร่วมมือกับบริษัทภาคภูมิการเกษตร 003 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่
ของประเทศในโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมการซื้อปุ๋ยเงินสดแบบแบ่งจ่าย  เป็นโครงการที่จะช่วยเหลือ
เกษตรกรทั่วประเทศไทยให้ซื้อปุ๋ยคุณภาพดีราคาถูกจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง รายละเอียดจะมีการประชุม
พิจารณาหลักการกันในวันที่ 18 ต.ค.56 นี้  
          3.4 เรื่อง การทำบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโครงการส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสื่อภาคประชาชน ซึ่งเป็นโครงการยกระดับความรู้ให้กับผู้ประกอบการสื่อใน
ภาคประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี – โท – เอก ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาและ
พิจาณารายละเอียดในวิธีการการปฏิบัติ โดยคณะทำงานของ มสธ.
         3.5 เรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุให้กับกรรมการ เจ้าของสถานี และผู้ดำเนินรายการวิทยุ (DJ.) ที่
เข้าร่วมโครงการ “แฟนเพลงอุ่นใจทำประกันภัยกัน ดีเจ.” โดยกรรมการ สค.สช.ทุกตำแหน่ง และเจ้าของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการธุรกิจ จะได้รับกรมธรรม์มูลค่า  1,000,000 บาท ส่วน ดีเจ.ที่เจ้าของ
สถานีรับรองจะได้รับความคุ้มครองคนละ 100,000 บาท
          นายกนกศักดิ์กล่าวต่อไปว่า ยุทธศาสตร์ของ สค.สช.กำลังดำเนินไปตามลำดับที่วางไว้เป็นอย่างดี
และยังยืนยัน นโยบายเดิมในทุก ๆ เรื่อง โดยเฉพาะการไม่เรียกเก็บค่าสมาชิกจากผู้เข้าร่วมงานกับสภา
ในทุกๆ ระดับ รวมถึงกรรมการบริหาร กรรมการประจำจังหวัด กรรมการประจำอำเภอ และผู้จัดรายการ
(DJ) ทุก ๆ คน งานนี้ สค.สช.ได้เดินเครื่องสร้างเครือข่าย สื่อภาคพลเมืองให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง  
จึงจำเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมตอกย้ำอย่างต่อเนื่องให้ทุก ๆ เครือข่ายที่รวมกันเป็นสภาฯ นี้ อยู่ได้
อย่างมีศักดิ์ศรี วันนี้มั่นใจมาถูกทางแล้ว  นายกนกศักดิ์ กล่าวอย่างมั่นใจ ...

ข่าวประจำวัน