ผศ. พ.ต.ท. หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร มสธ. เข้าเป็นกรรมการบริหาร สค.สช.

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

สค.สช. ขอต้อนรับ ผศ. พ.ต.ท. หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เข้าเป็นกรรมการบริหาร สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
ด้วยความยินดียิ่ง

            จากการเปิดเผยของ ดร.ทองหล่อ  เที่ยงธรรม ประธานฝ่ายส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิก สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ถึงการดำเนินการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติในการส่งเสริม
การศึกษาให้กับสมาชิก โดยต้องสามารถทำงานหรือให้คำแนะนำกับคณะทำงานของสภาฯ ในโครงการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพสมาชิกได้นั้น  เมื่อตนมีโอกาสได้พบกับ ผศ. พ.ต.ท. หญิง ดร.ศิริวรรณ
อนันต์โท
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบาย การสื่อสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้ทาบทาม
ให้เข้ามาเป็นกรรมการในฝ่ายนี้  และล่าเมื่อ 23 ส.ค.56  พ.ต.ท. หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท ก็ได้ตอบรับ
เข้าร่วมเป็นกรรมการแล้ว สำหรับประวัติและ ผลงานของพ.ต.ท. หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท มีดังนี้

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร

ที่อยู่   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
          จ.นนทบุรี 11120

การศึกษา
           2544       ปริญญาเอก Communication (Telecommunications),  Ohio University, USA
           2540       ปริญญาโท  Telecommunications,  Southern Illinois  University at Carbondale, USA

           2535       ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           2529       ปริญญาโท สังคมศาสตร์ (อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล
           2522       ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอน

2544 – ปัจจุบัน      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                             รับผิดชอบสอนวิชาในหลักสูตรปริญญาโทและเอก
2546 - ปัจจุบัน       อาจารย์พิเศษ วิชาสื่อมวลชนกับเหยื่ออาชญากรรม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
                             สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2549 - 2552         อาจารย์พิเศษ วิชา Public Opinion and Propaganda หลักสูตรนานาชาติ
                             มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2544 – ปัจจุบัน      อาจารย์บัณฑิตพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
                             มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิชาเคเบิลและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ วิชาการ
                            สื่อสารผ่านเทคโนโลยีเครือข่าย วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน และ
                            วิชาการเขียนบทเพื่อการสื่อสารมวลชน)

2544 – ปัจจุบัน     วิทยากรบรรยายพิเศษ ในสถาบันภาครัฐและเอกชน

ผลงานวิชาการ/การวิจัย

2556                   หัวหน้าโครงการวิจัย จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน ได้รับทุนจาก
                           สำนักงานกองทุนสนับสนุน
 การวิจัย (สกว,)

2556                  ผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษาวิจัยข้อมูลเพื่อเตรียมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การ์ตูน
                          ได้รับทุนจาก
กรุงเทพมหานคร

2555                  หัวหน้าโครงการวิจัย การกำหนดช่องรายการในโทรทัศน์ระบบ
                          ดิจิตอลภาคพื้นดิน
ได้รับทุนจาก
 กสทช.

2553                  บทความวิจัย Digital Divide among Thai Elderly People ได้รับการตีพิมพ์
                         ใน proceedings ของการประชุมนานาชาติ The IX Annual Worldwide Forum
                         on Education and Culture (2009) กรุงโรม ประเทศอิตาลี

2553                 บทความ The Use of New Media during the Ongoing Political Turmoil
                          in Thailand ใน Asean Media Freedom: Quest for Media Freedom
                          in ASEAN 2010

2549                 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การนิยามสังคมปลอดภัยสู่การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
                          ของมนุษย์ 
ได้รับทุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2549                  จัดทำเนื้อหาบทเรียน E-Learning หลักสูตรภาวะผู้นำยุคใหม่ ของสถาบันเกษตราธิการ  
                           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (http://www.piroononline.com)

2548                   การวิจัยเรื่อง สภาพการใช้ ICT ของนักศึกษา กศน.  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
                          กระทรวงศึกษาธิการ

2546                   บทความวิชาการเรื่อง Internet Subscription in Africa: Policy for a Dual Digital Divide
                          (เขียนร่วมกับ Dr. Trevor R. Roycroft) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Telecommunications
                          Policy 27(2003) 61-74.

การนำเสนอผลงานวิชาการ

2556                นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง The Transition to Digital Television in Thailand ใน
                        การประชุมวิชาการ The 22nd Annual Conference of Asian Media Information
                        and Communication Centre (AMIC) เมืองยอกยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง
                        วันที่ 7-11 กรกฎาคม 2556

2556                 นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Professional Media Ethics in Thai Context ในการ
                         ประชุมวิชาการ  Living Responsibly: Ethical Issues in Everyday Life ณ กรุงปราก
                         สาธารณรัฐเชค ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2556   

2555                 นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Digital Divide in Thailand ในการประชุมวิชาการ  
                         International Symposium on Designing Governance for Civil Society
                         Keio University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2555

2553                 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Challenges in Online Learning Communities:
                         A Case Study of STOU Doctoral Program in Communication Arts

                         ในการประชุมนานาชาติ The 24th Asian Association of Open Universities (AAOU)
                          Annual Conference :
Open Distance Learning Towards Building Sustainable
                         Global Learning Communities
ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2553

2553                 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Accessibility: How to Bridge the Digital Divide for
                         Thai Elderly
ในการประชุมนานาชาติ The 19th AMIC Annual Conference is
                         “Technology and Culture: Communication Connectors and Dividers”
                         ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2553

2553                 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Bridging the Digital Divide for Thai Elderly People
                         ในการประชุมนานาชาติ   The 10th Annual Hawaii International Conference on
                         Social Sciences ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2553

2551                 นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Press Freedom and Internet Censorship in
                         Thailand ในการประชุมนานาชาติ 8th Global Fusion Conference 2008 ณ Ohio  
                         University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2551

2550                 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Perception of Risk Society in Thailand
                         ในการประชุม  นานาชาติ Society for Risk Analysis Europe ณ กรุงเฮก
                         ประเทศเนเธอร์แลนด์  
ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2550

2550                 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Risk Society and Sustainable Development in
                         Thailand ในการประชุมนานาชาติ The 11th UNESCO-APEID International
                         Conference “Reinventing Higher Education: Toward Participatory and  
                         Sustainable Development” ระหว่างวันที่ 12 – 14  ธันวาคม 2550

2548                 นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง พัฒนาการและทิศทางของ E-Learning ในประเทศไทย
                         ในการประชุมงานวิจัยทางการศึกษาประจำปี 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.
2547                นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Development and Future Trends of E- Learning
                        in Thailand
ในการประชุมนานาชาติประจำปี  Asian Media Information and
                       Communications Centre (AMIC) ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2547

ผลงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

2544–2547   ผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมผลิตรายการ “สายใย กศน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
                       เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)

2537- 2538     ผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
                       โครงการ World Tech ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

2537-2538      ผู้ดำเนินรายการวิทยุของทบวงมหาวิทยาลัย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท

2536-2537      ผู้ดำเนินรายการวิทยุ Night Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง INN

2534-2538    ผู้ผลิตและดำเนินรายการวิทยุ “ตำรวจสัมพันธ์” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
                        พิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ) FM 91 MHz

2536-2537      ผู้ดำเนินรายการข่าวจราจร  ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และ ช่อง 9 อสมท.

2536-2537      ผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ “ใต้ถุนโรงพัก” ทางสถานี
                       วิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานด้านการสื่อสาร

2555               คณะอนุกรรมการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.)

2554               คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงบริการธุรกิจ (กสทช.)

2554                คณะทำงานจัดทำไปรมาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบที่จำเป็นสำหรับการกำกับดูแล
                        กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.)

2554                คณะอนุกรรมการการศึกษาและเตรียมเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลวิทยุบริการ
                        สาธารณะ (กสทช.)

2554                คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตแก่องค์การกระจายเสียงและ
                        แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (กสทช.)

2550-2551       คณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
                        กิจการโทรทัศน์

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ที่ทำงาน            02-504-8389                                     
โทรสาร             02-503-3580

Mobile               08-1822-1695
e-mail :              s_anantho@yahoo.com                   

www.compolicy.org      Version August 24, 2013

          ทางด้าน นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ
(สค.สช.)ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  การแสวงหากรรมการบริหารสภาฯ เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของ
องค์กร เพราะเราต้องการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง  การที่เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาเสริม
ในองค์กรมากเท่าไรโอกาสที่จะเข้มแข็งอย่างยั่งยืนย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอน  ส่วนกรรมการ
ประจำจังหวัด รวมกรุงเทพฯ อีก  84  คนนั้น  ขณะนี้การสรรหาคืบหน้าไปกว่า 80 % แล้ว
ดังนั้นโอกาสที่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  สค.สช.จะมีกรรมการครบ 109  คน
เป็นไปได้อย่างแน่นอน นายกนกศักดิ์กล่าวอย่างมั่นใจ

ข่าวประจำวัน