นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กทปส

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส)

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

นโยบายการบริหารจัดการกองทุน

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ    โทรคมนาคม อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรให้กำหนดนโยบาย
การบริหารจัดการกองทุน ดังนี้

ด้านการจัดสรรเงินกองทุน

1.บริหารและจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง
   กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนารวมทั้ง
   ความรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
   สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสตลอดจนอุตสาหกรรม
   โทรคมนาคมและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
   กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลสารสนเทศ สนับสนุนองค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐาน
   ทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
   และกิจการโทรทัศน์ คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
   และสนับสนุนการ
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

2.นโยบายการจัดสรรเงินเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนที่จะกำหนดการจัดสรรเงินกองทุน
   เพิ่มเติมจำนวนหนึ่ง เช่น ร้อยละของเงินกองทุนเพื่อจัดสรรเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่
   กฎหมายกำหนด

3.สนับสนุนการดำเนินการเสริมในพื้นที่ที่ขาดแคลนบริการอย่างทั่วถึงตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
   พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 – 2559) ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม และ
   แผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงของ
   คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

4.สนับสนุนภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม ให้เป็นผู้มีบทบาทหลักหรือร่วมดำเนินการกับกองทุน
   เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
   จัดสรรคลื่นฯ พ.ศ.2553

5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนและเยาวชนได้มีบทบาทเป็นผู้ให้บริการสาระความรู้ด้านการ
   ประกอบอาชีพ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อโทรคมนาคม

ด้านการบริหารเงินกองทุน

1.จัดทำงบประมาณกองทุน โดยใช้หลักการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Result Based
   Management) เพื่อให้การดำเนินงานยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายและการทำงานมีความสอดคล้อง
   เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับกิจกรรม

2.บริหารกองทุนให้มีความมั่นคงและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan)
   ระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2555 – 2559) ให้มีความชัดเจนทั้งการประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ
   การจัดสรรเงินแก่กลุ่มเป้าหมาย การเก็บรักษาเงินกองทุนให้มีความปลอดภัย และการนำเงินกองทุน
   ไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีความเสี่ยงต่ำ

3.รักษาระดับเงินกองทุนให้เหมาะสมและมีเสถียรภาพเพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
   ได้อย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แผนยุทธศาสตร์กองทุน

วิสัยทัศน์

        เป็นกลไกผลักดันและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และโปร่งใส สร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนและผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และ
พัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานในวิชาชีพและมีจริยธรรม

                                  

พันธกิจ

1.บริหารกองทุนและจัดสรรเงินสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการ
   โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนารวมทั้งความรู้เท่าทัน
   สื่อ เทคโนโลยีการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก
   สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรม
   ต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และ
   เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนองค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการ
   ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
   โทรทัศน์ คุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
   และสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เสนอต่อ กสทช. พิจารณา

2.ให้คำปรึกษาและเสนอแนะในด้านการบริหารและการจัดสรรเงินกองทุน ต่อ กสทช.

3.ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน

4.เผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรเงินกองทุน และการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิค
   ของสำนักงาน กสทช.

5.ดำเนินการให้มีการเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี ระบบบัญชี รายงาน ทางการเงิน และ
   จัดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์

1.ประชาชนได้รับบริการและใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
   กิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

2.สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนให้บริการ ด้าน
   กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เพื่อประโยชน์สาธารณะ

3.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
   ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้สามารถบริการ
   ประชาชน ได้อย่างมีคุณภาพ

4.พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
   เพื่อยกระดับมาตรฐานในวิชาชีพและมีจริยธรรม

5.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม การจัดทำ
   กิจกรรมในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่สร้างสรรค์
   และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

6.ส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายในกิจการกระจายเสียง
   กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

7.สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์
   ตามความเหมาะสม

 

ข่าวประจำวัน