กิจกรรมเพื่อการศึกษา | เรียนต่อ ป.ตรี-โท-เอก เรียนกับ สค.สช. จบแน่

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

สค.สช. ขอนำทุกท่านเดินมุ่งสู่
อาณาจักรแห่งการเรียนรู้ ประตูสู่ความสำเร็จ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

         ๑.หลักสูตร ปริญญาโทMBA.มหาบัณฑิต (คณะการบริหารธุรกิจ)
หลักสูตรจบภายในระยะสั้น ๓ เทอมเท่านั้น (1ปีครึ่ง)
เรียนเฉพาะ วันเสาร์ ค่าลงทะเบียน
แบบเหมาจ่ายทั้ง หลักสูตร เพียง ๑๒๐,๐๐๐บาท แบ่งจ่ายชำระ ๔ งวด
งวดละ ๓๐,๐๐๐บาท (หรือ แบ่งจ่ายตามความพร้อม)

           เป้าหมายหลักสูตร เน้น การวางรากฐานทางภูมิปัญญา
ด้วยการพัฒนา 3 เก่ง คือ  ‘เก่งวิจัย – เก่งภาษา – เก่งวิชาการ‘’ 
ซึ่งทั้ง ๓ เก่งนี้จะเป็นสะพานก้าวข้ามไปสู่นักบริหาร
ผู้ประกอบการมืออาชีพ และ ต่อ ยอดการพัฒนาการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก (ดร.) ได้ อย่างเต็มภาคภูมิ

หมายเหตุ..เพื่อเป็นการเน้นคุณภาพของการเรียนการสอน
(กรณีหลักสูตรปริญญาโท มหาบัณฑิต MBA.รับเพียง ๒๐ ท่าน /รุ่น เท่านั้น)

๒.หลักสูตร ปริญญาเอก (ดร.) D.B.A.การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Business Administration) เติม-เต็ม....
โอกาสทาง การศึกษา ปริญญาเอก ของนักบริหาร มืออาชีพ 

สค.สช.- ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ทันสมัย มีศักยภาพ 
ระดับนานาชาติ  ในประเทศฟิลิปินส์
(วุฒิการศึกษา กพ.
และนานาชาติทั่วโลกรับรอง) มหาวิทยาลัย
Lyceum Of the Philippines University (LPU) จัดโครงการ
เพิ่มศักยภาพการศึกษาให้กับผู้ประกอบการและนักบริหาร

ภาคพิเศษ VIP (ไม่เก่งภาษา ก็เรียนนานาชาติได้)
หลักสูตร ๒ ปีจบ เรียนในประเทศไทย  เฉพาะวันอาทิตย์
บินไปปฐมนิเทศและเรียน /ศึกษาดูงาน ที่มหาวิทยาลัย LPU
ประเทศฟิลิปินส์  ๓  ครั้ง  ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
ทั้งหลักสูตร ๒ ปี รวม ๓๙๕,๐๐๐ บาท แบ่งจ่ายจำนวน ๘ งวดๆ
ละ๓๙,๓๗๕ บาท ค่าใช้จ่ายในการบินไปศึกษา / ดูงาน
ตั๋วเครื่องบิน +การเดินทางรถโดยสารในฟิลิปินส์+ห้องพัก+อาหาร
(วันศุกร์+วันเสาร์+วันอาทิตย์) ค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท / ครั้ง

หมายเหตุ....เพื่อเป็นการเน้นการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ
หลักสูตร ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต รับเพียง ๑๐ ท่าน /รุ่นเท่านั้น

<<หยุดเรียน คือ หยุดพัฒนา …หยุดพัฒนา คือความล้าหลัง >>

นี่คือ สค.สช.นำ สิ่งดีๆ มามอบให้กับ
ผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพ และผู้บริหาร ทุกๆท่าน
ที่สนใจจะพัฒนาศักยภาพการศึกษา ในรูปแบบ
การเรียนการสอนระบบ VIP สำหรับผู้ที่

‘’มีประสบการณ์  ก้าวข้ามการศึกษา แต่ปัญหา
คือ ไม่มีวุฒิปริญญา-รับรอง‘’

ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถาม ปรึกษา การศึกษา ได้ที่ 
Tel. 081-6294-777  หรือ  John-777 (Id-Line)

บ่อเกิดแห่งปัญญา.....คือการศึกษาที่..ก้าวไกล
ที่แห่งนี้--มีความทรงจำที่ล้ำค่า  ที่แห่งนี้—จุดปัญญาสว่างไสว
ที่แห่งนี้—สอนคิดเป็นเห็นโลกไกล  ที่แห่งนี้—ปลูกหัวใจให้ดีงาม เอย
ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่น

ดร.ทองหล่อ  เที่ยงธรรม
ประธานฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
  สภาเครื่อข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)

ข่าวประจำวัน