โครงสร้างองค์กร

แบบง่ายต่อการพิมพ์


โครงสร้างองค์กร


สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)มีกรรมการผู้ร่วมก่อตั้ง จำนวน 5 คน กรรมการประจำจังหวัด 77 คน 
กรรมการกลาง จำนวน 77 คน 
และกรรมการที่ปรึกษา 29 คน
รวม 188 คน

พร้อมทั้งจัดประชุมใหญ่สามัญสมัยที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555 

ข่าวประจำวัน