บอร์ดกระจายเสียง/กสทช.แถลงผลการประชุมวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

บอร์ดกระจายเสียง/กสทช.แถลงผลการประชุมวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

               พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(รองประธาน กสทช.)ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงผลการ
ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า วันนี้ (15 กรกฎาคม 2556) ที่ประชุม กสท. มีมติในเรื่องต่างๆ
ดังนี้

                1. ที่ประชุม กสท.มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 53 ราย (ใบอนุญาต)
แบ่งเป็นกิจการประเภทบริการธุรกิจ 21 ราย กิจการประเภทบริการสาธารณะ 6 ราย และกิจการประเภทบริการชุมชน 26 ราย
ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 2,312 ราย

                2. ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบออกใบอนุญาตการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ แก่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thaipbs) เป็นเวลา 15 ปี โดยการออก
ใบอนุญาตในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศของ กสทช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555

                3. ที่ประชุม กสท. มีมติมอบใบอนุญาตการบริการโครงข่ายประเภทกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 13 ราย
(ใบอนุญาต) ได้แก่ บริการระดับชาติ จำนวน 4 ราย บริการระดับภูมิภาค จำนวน 1 ราย และบริการระดับท้องถิ่น จำนวน 8 ราย

                4. ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นควรให้ออกใบอนุญาตสำหรับผู้ให้บริการกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ (เคเบิ้ลทีวี)
จำนวน 6 ช่องรายการ

                5. ที่ประชุม กสท. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ ระดับชาติ พ.ศ. .... และเห็นชอบ (ร่าง)ที่ทางสำนักงานฯได้แก้ไข
นำเสนอขึ้นมาโดยมีสาระการปรับแก้ที่สำคัญ เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นดังนี้

                                - ผู้ยื่นขอใบอนุญาตในประเภทความคมชัดสูง (HD) และผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตประเภทข่าวสารและ
สาระต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันการนอมินี โดยจะมีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกัน 3 ระดับ ได้แก่ตรวจสอบ
ด้านการถือหุ้น ตรวจสอบด้านการบริหาร และตรวจสอบความเกี่ยวข้องด้านเงินทุน

                                - การเสนอเพิ่มเคาะราคาประมูลในประเภทเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นการเพิ่มครั้งละ 2,000,000 บาท
จากเดิมเพิ่มครั้งละ 1,000,000บาท

                                - ปรับลดเนื้อหาของข่าวในประเภทช่องรายการข่าว ที่เดิมกำหนดให้ต้องมีสัดส่วนเนื้อหาของข่าว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ปรับเป็นร้อยละ 50 ทั้งนี้เนื้อหาของข่าวจะต้องมีการออกอากาศเฉลี่ยทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มี
ผู้ชมสูงสุด (Prime time) จะต้องมีเนื้อหาของข่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนด
ช่วงเวลา และสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาได้ตามความเหมาะสม

 

ข่าวประจำวัน