พันธกิจ

แบบง่ายต่อการพิมพ์

พันธกิจ (Mission)

สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)

สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ ได้กำหนดพันธกิจสำคัญไว้  5  ประการ คือ

1) จัดทำและผลักดันร่างพระราชบัญญัติ   สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชน
2) พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับผู้ประกอบกิจการสื่อภาคประชาชนทุกแขนง
3) จัดกระบวนการทางธุรกิจทั้งสินค้าและบริการเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม
4) สร้างหลักประกันให้กับผู้ประกอบกิจการวิทยุธุรกิจในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
    ให้ได้รับการยอมรับจากสังคม และมีศักดิ์ศรีในฐานะสื่อสารมวลชนแขนงหนึ่ง
5) รวบรวมความเห็น ปัญหา  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิชาชีพเพื่อนำมาบริหารจัดการแก้ไข
    แบบองค์รวม

 

ข่าวประจำวัน