รายชื่อสถานีวิทยุที่สิ้นสิทธิการยื่นขอทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ กสทช.

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

รายชื่อสถานีวิทยุที่สิ้นสิทธิการยื่นขอทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕    

         ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติประกาศรายชื่อสถานีวิทยุที่สิ้นสิทธิการยื่นขอทดลอง
ประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๗  เนื่องจากมิได้ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่ประกาศฯ
กำหนด โดยสถานีวิทยุที่มีรายชื่อตามที่ประกาศจะต้องยุติการออกอากาศโดยทันที มิฉะนั้น
สำนักงาน กสทช. มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ สถานีวิทยุดังกล่าว
สามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบประกาศนี้ (ตรวจสอบราชื่อได้ที่เว็บ กสทช.)

ข่าวประจำวัน