วิทยุหลุมดำ...เฮ กส.ทช.ให้โอกาส แจ้งความประสงค์ได้ถึง 24 ก.ค.56

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email

           จากการรายงานของ นายมงกุฎ โคตรรุฉิน กรรมการ สค.สช. ถึงการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ใน กส.ทช.ที่เกี่ยวข้องกับวิทยุภาคประชาชนชนว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ค.56 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่  25/2556 มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสถานีวิทยุ
ที่ไม่มีสิทธิ ขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง เข้ามาแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลและ
จำนวนของสถานีวิทยุ  ทีอยู่นอกระบบการกำกับดูแลของ กสทช.

หลักเกณฑ์การแจ้งความประสงค์
          คุณสมบัติของผู้แจ้งความประสงค์เป็นผู้ดำเนินการในลักษณะการให้บริการวิทยุกระจายเสียงอยู่ในปัจจุบัน
วิธีการแจ้งความประสงค์ผู้แจ้งความประสงค์ฯ ต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ตามที่คณะกรรมการกำหนด
ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง หรือสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556  
โดยจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งความประสงค์ ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 8 สิงหาคม  2556  
มิฉะนั้น จะถือว่าไม่ประสงค์จะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้ ผู้แจ้งความประสงค์ไม่สามารถ ยื่นคำร้อง
ขอขยายระยะเวลาได้ในทุกกรณี   เอกสารสำคัญตามประเภทของผู้ประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมีดังนี้   
            ผู้ประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกลุ่มคน หนังสือจัดตั้งกลุ่มคนสำเนาบัตรประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่มคน หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่สมาชิกกลุ่มคนทุกคนไม่ได้ยื่นเอกสารด้วยตนเอง
ผู้ประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทนิติบุคคล  หนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล เช่น
หนังสือรับรองการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมหรือมูลนิธิ ประกาศจัดตั้งวัด
และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา พระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น
หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
กระทำการแทนนิติบุคคลหนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลไม่ได้ยื่นเอกสารด้วยตนเอง
หลักฐานแสดงการดำเนินการสถานีวิทยุด้วยตนเอง เช่น เอกสารสำคัญแสดง การขึ้นทะเบียนวิทยุต่อกรมประชาสัมพันธ์
เอกสารขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ หลักฐาน  การถูกดำเนินคดี เป็นต้น หลักฐานการดำเนินคดีหรือเปรียบเทียบ
คดีความผิดตามพระราชบัญญัติ วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498  กรณีทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วตามคำสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 10/2548
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินคดีและเปรียบเทียบคดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
หนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานี พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนา ทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าว
หลักฐานทางเทคนิค โดยต้องมีการรับรองความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ทางปกครอง พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ
และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าว ต่อไปนี้ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารที่ตั้งสถานีวิทยุภาพถ่ายเครื่องส่ง
และห้องส่งภาพถ่ายเสาอากาศ การแจ้งความประสงค์มิได้ก่อให้เกิดสิทธิในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
แต่อย่างใด

(ข้อมูลจากกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส) ภารกิจด้านกระจายเสียง
และโทรทัศน์
ใน กส.ทช.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กสทช.

ข่าวประจำวัน