“ดร.ทองหล่อ”ผลักสุดแรงที่ตั้งสำนักงานสภาฯ ผู้ว่าปทุมฯ รับหลักการให้สร้างในพื้นที่ 4 ไร่ รองรับ พ.ร.บ.สภาสื่อฯ

แบบง่ายต่อการพิมพ์Send by email
“ดร.ทองหล่อ”ผลักสุดแรง ที่ตั้งสำนักงานสภาฯ ผู้ว่าปทุมฯ  รับหลักการให้สร้าง
ในพื้นที่ 4 ไร่ 
รองรับ พ.ร.บ.สภาสื่อฯ องค์กรนี้ต้องสง่างามมีสำนักงานชัดเจน 
เป็นที่พึ่งให้คนทำสื่อภาคประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ได้จริง
 
                เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม กรรมการ สค.สช.ด้านส่งเสริมการศึกษา
และ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก ได้ชี้แจงถึงผลการประสานงานเพื่อหาที่ตั้งสำนักงานถาวรของ
สค.สช.
ว่า ตนในฐานะอุปนายกสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสภา
หอการค้าและ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ได้ประสานขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ ประมาณ
4 ไร่ ติดถนนใหญ่รังสิต-ปทุม 
ราคาประเมิน 58 ล้านบาท ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เพื่อใช้ในการก่อสร้างสำนักงานให้กับ 
สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
การ
ท่องเที่ยวและการกีฬา และสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) ทั้งนี้ 
อยู่ในระหว่างการยกร่างเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวางหลักการเอาไว้ว่า สนง.สค.สช.
อยู่ ชั้นที่ 1 
สภาหอการค้าชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมชั้น 3 สภาการท่องเที่ยว ชั้น 4 และ
ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 5 ใช่ร่วมกันได้ ดร.ทองหล่อ กล่าวต่อไปว่า หากทุกอย่างดำเนินการ
ไปได้ตามที่
เสนอแนะในวันประชุมใหญ่ของ สค.สช. 21-22 ก.ย.56 จะได้เรียนเชิญประธาน
สภาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมา
นำเสนอข่าวดีนี้  ทางด้าน นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
ประธาน สค.สช.กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เป็นผลงานของ ดร.ทองหล่อ 
ที่พยายามแสวงหาช่องทาง
การพัฒนาความเข้มแข็งให้กับสภาฯ มาโดยตลอด ผลงานล่าสุดก็คือนำสภาฯ เข้าไปรับงาน
สร้างหอเฉลิม พระเกียรติจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช อย่างไรก็ตามหลังแต่งตั้งกรรมการ
เข้ามาใหม่เป็น 21 คนแล้ว ทุกคนก็เข้าใจนโยบาย 
ของสภาฯเป็นอย่างดี ว่าต้องมีความ
เข้มแข็งในองค์กรก่อนที่จะก้าวเดินไปช่วยเหลือสมาชิก หากฐานะของสภายังอยู่แบบ 

ลอย ๆ ไม่เป็นรูปธรรม จับต้องไม่ได้ อำนาจการต่อรองก็ไม่มี สิทธิและเสรีภาพอันเป็นเป้าหมาย
สูงสุดขององค์กรสื่ออย่าง 
สค.สช.ก็คงเป็นไปไม่ได้ การขับเคลื่อนเจตนาดีของกรรมการทุกๆ
ท่านที่ผ่านมา วันนี้ได้ส่งผลให้องค์กรภาคีเครือข่ายเห็น 
ความสำคัญและเห็นถึงความตั้งใจจริง
จึงเข้ามาช่วยสนับสนุนโดยเปิดพื้นที่ ให้สภาฯ ได้มีโอกาสสร้างสถานะขององค์กร 
ได้อย่าง
รวดเร็วนายกนกศักดิ์กล่าวอย่างมั่นใจ

ข่าวประจำวัน