วิสัยทัศน์

แบบง่ายต่อการพิมพ์


วิสัยทัศน์ (Vision)

สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)

เป็นองค์กรกลางในการรวมสื่อภาคประชาชน บนหลักแห่งเสรีภาพ และความสมัครใจ
เพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา สร้างกลไกในการกำกับดูแลกันเอง
ยกระดับการศึกษาเพิ่มศักยภาพในวิชาชีพสื่อสารมวลชนแสวงหาข้อมูล วิธีการ

โอกาส และส่งเสริมกระบวนการทางธุรกิจเพื่อความมั่นคงในการประกอบกิจการอย่างยั่งยืน
เข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของประชาชนในด้านการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร สาระ ความรู้ เพื่อการพัฒนาชุมชน
มีส่วนร่วมในการปกป้องสิทธิชุมชน
ได้อย่างแท้จริง

ข่าวประจำวัน