สค.สช.ผุดโครงการใหญ่ รวม 1,000 สถานีออนแอร์พร้อมกันทุกวันทั่วไทย

18-06-59-01

สค.สช.ผุดโครงการใหญ่ รวม 1,000 สถานี
ออนแอร์พร้อมกันทุกวันทั่วไทย
ดีเดย์ 1 พ.ย.59 เน้นมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศ ต่อต้านการคอรัปชั่น
และความเหลื่อมล้ำในสังคมทุกรูปแบบ

        จากการเปิดเผยของ นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.) ถึงโครงการ “1,000 คลื่นทั่วไทยถึงไทยทุกวัน” ว่าเป็นโครงการที่มีสมาคมสื่อในท้องถิ่นทั่วทุกภาคของประเทศไทยให้การสนับสนุน ความเป็นมาของโครงการนี้ก็จากบทบาทของสื่อประเภทวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน ถึงแม้วันนี้ สค.สช.จัดรวมมาได้เกินกว่า 1,000 สถานีแล้วก็ตาม แต่โดยภาพรวมก็ยังขาดพลังมากพอที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรม คือไม่สามารถเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนในฐานะสื่อสารมวลชนได้อย่างแท้จริง สาเหตุเพราะ บทบาททางสังคมของความเป็นสื่อยังไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่ทำได้แค่ในระดับพื้นที่ แต่ในระดับประเทศยังไม่มีศักยภาพพอที่องค์กรอื่น ๆ จะให้ความสำคัญหรือยอมรับได้ เพราะความเป็นหนึ่งเดียวที่สะท้อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมยังไม่ได้อย่างแท้จริง ภาพที่ปรากฏต่อสังคมยังอยู่ในฐานะที่ต้องถูกจัดการและจัดระเบียบ เพราะเป็นสถานีวิทยุ “ทดลองออกอากาศ” รับจ้างโฆษณาชวนเชื่อ มอมเมาประชาชน ไม่มีมาตรฐาน เป็นสาเหตุให้เกิดคลื่นรบกวนการบิน เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง สรุปคือยังติดภาพลบเหล่านี้อยู่ ทั้ง ๆ ที่ภาพบวกนั้นมีมากกว่าหลายเท่านัก อีกประการหนึ่งก็คือศักยภาพการมีส่วนร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน องค์กรอิสระ หรือองค์กรในภาคประชาชนสังคม ในด้านการช่วยเหลือสังคมในฐานะสื่อสารมวลชนยังไม่ปรากฏชัด ไม่มีมีตัวชี้วัดใด ๆ ว่าเป็นฝีมือจากสื่อแขนงนี้ (สื่อวิทยุ) สำคัญที่สุดคือยังขาดเอกภาพในการขับเคลื่อนทิศทางในวิชาชีพของตนเอง เพราะยังอยู่ในสภาพความหวาดระแวงถึงความอยู่รอด จึงต้องแสวงหาที่พึ่งจากหน่วยงานภาครัฐที่จะให้คุณให้โทษได้

webradio
       ดังนั้น สค.สช.ที่จะมีอายุครบ 5 ปีในเดือนสิงหาคม 2559 นี้ จึงได้เสนอแนวทางที่ทำได้ทันที นั่นก็คือการรวมพลังโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่แล้วนั่นก็คือเวลาออกอากาศ วันละ 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วประเทศไทยใน เวลา 08.00-09.00 น.มาออกรายการ “คุยข้ามคลื่น” ที่ดำเนินการอยู่แล้วในขณะนี้ 150 สถานี ลักษณะรายการเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ การให้ความเห็นสาธารณะ การวิเคราะห์ข่าว โดยจะคัดเลือกผู้ดำเนินการายการและผู้ร่วมรายการที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อจัดรายการได้อย่างตรงไปตรงมา มีวิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาหรือแหล่งข่าวที่อยู่ในประเด็นนั้นได้อย่างน่าสนใจ และยังจะจัดให้มีประเด็นหลักรายวันเช่น วันอาทิตย์ด้านการเมือง วันจันทร์ด้านเศรษฐกิจ วันอังคารด้านสังคม วันพุธด้านสิ่งแวดล้อม วันพฤหัสบดีด้านศิลปวัฒนธรรม วันศุกร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา วันเสาร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีความบันเทิงโดยแฝงความรู้ทางอ้อมในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้ทุกกลุ่ม ให้ผู้ฟังรู้สึกว่าได้รับความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์จากรายการอยู่เสมอ
ทางด้าน ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม กรรมการบริหาร สค.สช.กล่าวว่าตนรับหน้าที่ในการจัดหาผู้สนับสนุนเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายกับทุกสถานีที่เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งจะจ่ายเป็นแบบรายปี อาจจะไม่มากเท่ากับที่เคยได้รับอยู่แต่ก็ได้รับแน่นอนและมีความต่อเนื่อง ก็อยากให้ทุกสถานีคิดว่านี่คือการเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้ผู้สนับสนุนก็คงต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศซึ่งตั้งเป้าไว้ไม่เกิน 10 รายที่จะได้เข้าร่วมสนับสนุน และต้องเป็นธุรกิจที่ไม่ซ้ำกัน ดร.ทองหล่อ กล่าวอย่างมั่นใจ

poster-04