สถานการณ์เศรษฐกิจ ขาดสภาพคล่อง กระทบภาคเกษตรฯ และเจอภัยแล้งซ้ำ

111111

        เรียนเพื่อนสมาชิก สค.สช.ทุกท่าน ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในขณะนี้ตกต่ำมาก โดยเฉพาะในภาคการเกษตรนั้น ขาดเม็ดเงินที่จะทำให้เกิดสภาพคล่อง ประกอบกับเกิดภัยแล้งอย่างหนักในทุกพื้นที่ กิจการของพวกเราที่ต้องอาศัยผู้สนับสนุนและการขายผลิตภัณฑ์เป็นรายได้หลักนั้น ย่อมถดถอยตามไปด้วย จึงขอให้สมาชิกทุกท่านประคองตัวให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ การลงทุนใด ๆ ควรต้องพิจารณาเป็นพิเศษ การประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้ผ่านวิกฤตินี้ไป

11448
        จากสถานการณ์นี้ สค.สช.ได้เร่งดำเนินการ ปรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐและองค์กรสาธารณะมากขึ้น เพื่อแสดงตัวตนในฐานะสื่อภาคประชาชนกับบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคมในภาพรวมทั้งประเทศ แต่จากการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าพวกเรายังถูกมองว่าเป็นสื่อนอกกฎหมาย อยู่ในระหว่างการทดลองออกอากาศเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องปรับวิธีการการรวมตัวกันในระดับประเทศให้มีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น มีวิสัยทัศน์องค์กรที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับ มีตัวตนที่จับต้องได้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมได้จริง สค.สช.กำลังทำในสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
eco01050158p1
ทางด้านความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิรูปด้านกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่จะมากำกับดูแล สค.สช ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมยื่นข้อเสนอต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ และขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า สค.สช.ไม่ได้นิ่งนอนต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การทำงานยังคงเข้มข้น เข้มแข็ง เกาะติด และเป็นปากเป็นเสียงแทนสมาชิกทุกท่านด้วยความตั้งใจจริงเสมอมา

(นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์)
นายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ