นายก สค.สช. นำคณะเข้ากระทรวงกลาโหม

cafe5
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายกกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ นายก สค.สช. นำคณะกรรมการบริหาร (บางส่วน) เข้าพบ พล.อ.พอพล มณีรินทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และ พล.ต.ยุทธนินทร์ บุนนาค เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อหารือ ถึงความร่วมมือระหว่าง สค.สช. กับ กระทรวงกลาโหม ในงานด้านการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดความปรองดองของคนในชาติ โดยที่กระทรวงกลาโหมมีโครงการ “สื่อสีขาว” อยู่แล้ว สค.สช. จึงได้เสนอโครงการเข้าสนับสนุน เพื่อปฏิบัติงานด้านสื่อร่วมกันต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ พล.อ.พอพล มณีรินทร์ ได้แนะนำถึงแนวทางการปฏิรูปสื่อ โดยจะประสานให้พบกับ พล.อ.ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ การสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อหารือข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานของสื่อภาคประชาชนต่อไป